Studiecirkeln viktig social mötesplats när samhället stängde

Gemenskapen i studiecirkeln är extra värdefull under pandemin och 98 procent av deltagarna är nöjda med sin studiecirkel. Detta trots att verksamheten ofta bedrivits på ett annorlunda sätt, till exempelvis genom digitala träffar. Det visar en ny rapport som Novus har gjort på uppdrag av Folkbildningsrådet, där man har frågat studiecirkeldeltagare över hela landet.

Senast uppdaterad:

Studiecirkelns betydelse för deltagarna har ökat under pandemin enligt undersökningen, det gäller såväl den sociala betydelsen av att få kontakt med andra människor som betydelsen av kunskapsutveckling och samhällsengagemang. Cirkeldeltagare upplever en större delaktighet både i den lokala närmiljön och i samhället i stort än vad andra gör. Hela 46 procent av deltagarna i studiecirklar känner en hög delaktighet i samhället, att jämföra med 23 procent av dem som inte deltar i någon cirkel. Cirkeldeltagarna har också i högre grad lärt känna nya människor och människor från andra länder än det de själva är födda i, även om det har skett en liten minskning jämfört med förra året som kan förklaras med pandemin och de begränsade möjligheterna att träffas i grupper som denna har inneburit.

Den största skillnaden handlar om hur man upplever sin möjlighet att påverka samhället, nationellt och i det egna närområdet. Bland cirkeldeltagare är det 71 procent som upplever att de har stor möjlighet att påverka samhället, medan endast 47 procent av övriga tillfrågade anser detsamma. Här är också ökningen stor jämfört med föregående undersökning, 29 procent av cirkeldeltagarna uppger att studiecirkeln har ökat deras engagemang i området där de bor, vilket är tio procent fler än förra året.

– Det är glädjande att så många av studiecirklarna har kunnat fortsätta även under pandemin, digitalt eller med andra anpassningar Nu kan vi se facit: människor som befinner sig i den gemenskap och utveckling som studiecirkeln ger har inte blivit knäckta av pandemin. Tvärtom har de blivit ännu mer engagerade, det visar verkligen vilken kraft som finns i folkbildningen, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

De som deltar i en studiecirkel är också generellt mer aktiva inom föreningslivet, hela 82 procent är aktiva inom minst en förening. Studiecirklar hålls ofta av studieförbunden i samarbete med föreningar och många deltagare hittar till studiecirkel-verksamheten via sin förening. Fler än tidigare uppger också att deltagandet i studiecirkeln har gjort att deras eget samhällsengagemang har ökat, 36 procent i årets undersökning jämfört med 30 procent förra året.

De allra flesta som söker sig till studiecirklar vill lära sig nya saker eller träffa nya människor. Jämfört med tidigare är det dock fler under pandemin som har sökt sig till studiecirklar med målet att förbättra sin hälsa eller öka sin allmänbildning. Framför allt på mindre orter i glesbygd är cirkeldeltagandet även ett sätt att göra en insats för andra, vilket har varit extra viktigt under pandemin när många delar av samhället har varit stängda.

Drygt 3 000 av 10 000 tillfrågade har svarat på undersökningen, som genomförs varje år. Årets resultat speglar studiecirkeldeltagarnas upplevelser av verksamheten under 2020-2021.