Studieförbunden rapporterar om åtgärder mot fusk och felanvändning

Ett omfattande arbete för att motverka fusk och felaktigheter med statsbidraget pågår inom folkbildningen. Studieförbunden satsar bland annat på samkörning av register och skärpta rutiner, det framgår i en delrapport som Studieförbunden nyligen skickade till Utbildningsdepartementet och riksdagens kulturutskott.

Senast uppdaterad:

I februari i år presenterade Studieförbunden i samverkan en rad åtgärder för att motverka fusk och felaktigheter i bidragsanvändningen. I delrapporten som nyligen släppts presenterar man hur arbetet går med att implementera åtgärderna.

Exempel på åtgärder som Studieförbunden infört:

  • Närvaro ska rapporteras digitalt och från 2022 blir krav på mobilt BankID obligatoriskt.
  • Rutinerna för kostnadsersättningar har stramats upp.
  • Rutinerna för samarbete med föreningar och andra aktörer har skärpts.
  • Samkörningarna av register för att upptäcka felaktigheter har utvecklats ytterligare.
  • En mall för brottsanmälan har tagits fram i samverkan med Polisens nationella operativa avdelning (NOA).

– Vi har inlett ett intensivt utvecklingsarbete för att säkra kvaliteten i folkbildningsverksamheten. Vi har identifierat problem utifrån de unikt noggranna genomlysningar som skett av verksamheten och tagit fram effektiva åtgärder för att möta dem. Dessa åtgärder implementeras nu i högt tempo av de tio studieförbunden. Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden i ett pressmeddelande.

Även Folkbildningsrådet har ett åtgärdsprogram som består av 18 punkter för uppföljning och kontroll av studieförbundens verksamhet. Åtgärderna syftar till att komma till rätta med fusk och andra oegentligheter genom förebyggande insatser och förstärkt kontroll och uppföljning, samt lägga grunden för ett omfattande reformarbete av statsbidragssystemet.

– Det är oerhört viktigt att statsbidraget till folkbildning faktiskt används för sitt ändamål, och inte hamnar i fel händer. Vi ser positivt på det arbete som nu görs inom studieförbunden och har en löpande dialog med dem för att säkerställa att våra olika insatser får avsedd effekt, säger generalsekreterare Maria Graner.