Viktig genomlysning av studieförbundens verksamhet

Samtliga studieförbund har nu redovisat resultat av en omfattande granskning av den egna verksamheten. Granskningen har gjorts på uppdrag av Folkbildningsrådet och rapporterna visar att nio studieförbund stryker sammanlagt 1,9 procent av studiecirkelverksamheten för åren 2017–2019. Verksamhet som inte bedöms leva upp till Folkbildningsrådets krav stryks och studieförbunden får betala tillbaka statsbidrag.

Senast uppdaterad:

Hösten 2020 fick nio av de tio studieförbunden i uppdrag att göra en utökad granskning av sin verksamhet, efter att omfattande fusk i Järvaområdet uppdagats. Det tioende studieförbundet, Studiefrämjandet, hade redan tidigare fått ett uppdrag att granska sin verksamhet med anledning av omfattande felaktigheter.

Samtliga tio studieförbund har nu lämnat sina rapporter till Folkbildningsrådet. Resultaten kommer att ligga till grund för justering av utbetalt statsbidrag, och för stärkt uppföljning och kontroll av verksamheten, både hos studieförbunden och hos Folkbildningsrådet.

– Fel, fusk och brottslighet är något som studieförbunden tyvärr har drabbats av genom åren, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. På senare tid har antalet fall ökat vilket vi ser allvarligt på. Vi accepterar inte att statsbidraget används felaktigt, och vi har därför skärpt kraven på studieförbundens kontrollverksamhet.

Granskningen visar att nio av de tio studieförbunden stryker sammanlagt 1,9 procent av studiecirkelverksamheten för åren 2017–2019. Det motsvarar ca 600 000 studietimmar över tre år. Av kulturprogrammen har 0,1 procent strukits och av annan folkbildningsverksamhet 0,2 procent. Studiefrämjandets granskning sticker ut och de stryker hela 8,3 procent av studiecirkelverksamheten.

Granskningen utifrån riskområden

Granskningen har genomförts utifrån ett antal riskområden som Folkbildningsrådet har tagit fram baserat på tidigare fall av fusk och felaktigheter. Det gäller till exempel personer med högt deltagande i verksamheten, personer som förekommer som deltagare hos flera studieförbund och tillfällen där stora utbetalningar gjorts till studieförbundens samverkansparter.

För att kunna göra kontrollen har studieförbunden för första gången samkört register med varandra. Det ledde till en lista med 280 000 arrangemang som har kontrollerats särskilt av respektive studieförbund. Det motsvarar 13 procent av antalet arrangemang under åren 2017–2019. Kontrollerna visade att majoriteten av dessa arrangemang inte innehöll felaktigheter.

– Vi välkomnar att studieförbunden nu samarbetar kring kvaliteten i verksamheten. Att studieförbunden har skapat en möjlighet att samköra sina register ser vi som ett viktigt verktyg för att komma tillrätta med felaktigheter, säger Maria Graner.

Folkbildningsrådet fortsätter utveckla uppföljning och kontroll

En betydande del av strykningarna handlar om administrativa misstag, rapporteringsfel, okunskap och brister i verksamheten. Det förekommer också vissa fall av systematiskt och bedrägligt utnyttjande av studieförbunden. En stor del av felaktigheterna utgörs av bandverksamhet som dubbelrapporterats till flera olika studieförbund.

Folkbildningsrådets kommer nu att titta på vilka åtgärder som krävs av såväl studieförbunden som Folkbildningsrådet för att komma till rätta med problemen. Folkbildningsrådets styrelse kommer att behandla frågan på sitt nästa styrelsemöte, den 17 februari.