Folkbildningsrådet föreslår nytt statsbidragssystem för studieförbunden

Folkbildningsrådet har gjort en översyn av systemet för statsbidrag till studieförbundens verksamhet. Ett förslag till nytt bidragssystem har utarbetats och skickas nu ut på remiss. Förslaget innebär att bidraget ska fördelas enligt ett kvalitetsbedömningssystem. Hittills har fördelningen av statsbidraget byggt på statistik från tidigare genomförd verksamhet.

Statsbidrag Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

– Detta är en stor och angelägen reform av statsbidragssystemet. För första gången kommer statsbidraget att fördelas utifrån kvalitetskriterier och de olika studieförbundens egna målsättningar, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Förslaget sänds nu på remiss till folkbildningens organisationer samt ett urval regioner, kommuner och civilsamhällesaktörer. Målet är att ett nytt system börjar gälla i början av 2024.

Tidigare och nuvarande fördelningsmodell har kritiserats för att leda till volymjakt. Verksamhet har bedrivits i marginalen till vad som kan ses som god folkbildning. Det har funnits brister i kontrollen, vilket lett till att det förekommit fel och oegentligheter. Studieförbunden har också fått kritik för att inte nå en tillräcklig bredd av befolkningen, och att deras unika ideologiska profiler med tiden tonats ner. Målet är att ett mer kvalitetsinriktat bidragssystem ska råda bot på dessa brister.

Förslaget bygger på de intentioner om målstyrning som uttrycktes i samband med folkbildningsreformen 1991, då Folkbildningsrådet också bildades, och på tidigare rekommendationer från Riksrevisionen om att Folkbildningsrådet aktivt ska stimulera folkbildningens styrning mot mål och kvalitet.

Förslaget innebär också skärpta villkor, bland annat om studieförbundets ansvar vid samverkan och för kostnadsersättningar till samverkansparter.

– Den nya modellen ställer på ett helt nytt sätt studieförbundens egna mål i förgrunden. Konsekvenserna av förslaget är att det förväntas bli kvalitetsdrivande, minska volymjakt och öka profileringen av verksamheten, säger Maria Graner.

Folkbildningsrådets uppgift blir att bedöma studieförbundens eget målarbete, kontrollera att de följer statsbidragsvillkoren, samt att följa upp och utvärdera verksamheten. Utvärderingarna kommer att bidra till kunskap om folkbildningen, dess effekter och värde för deltagare och samhälle. En bedömarpanel ska värdera kvaliteten i studieförbundens verksamhet med hjälp av bland annat indikatorer och ge Folkbildningsrådet förslag till bidragsandelar. Bidragsandelarna tilldelas i treårsperioder. Det nya systemet ger sanktionsmöjligheter i form av minskat bidrag vid felaktig hantering av statsbidraget.

Remissen ska besvaras senast den 31 mars 2023.