Goda resultat för försöksverksamhet med kollegialt lärande inom studieförbunden

Grupp människor som diskuterar på en workshop

Folkbildningsrådet har under det senaste året genomfört en pilotstudie för gemensamt lärande och utvecklingsarbete inom studieförbunden. Satsningen är nu avslutad och en utvärdering av projektet visar mycket goda resultat.

Senast uppdaterad:

Centralt i pilotstudien har varit att hitta vägar för spridning av goda exempel, och att identifiera bra metoder för ömsesidigt lärande mellan studieförbunden. Resultaten är mycket positiva tycker såväl ansvariga på Folkbildningsrådet som deltagarna själva. Den stora vinsten har varit att man tagit vara på folkbildningens egna arbetssätt.

– Projektet ledde till gemensamt lärande när deltagarna provtänkte tillsammans och man möttes som jämlikar i diskussionen. Att använda sig av folkbildningsmetodik blev en riktig fullträff för det gemensamma lärandet, säger Peter Green, utredare och projektledare för studien på Folkbildningsrådet.

Grupperna har mötts fysiskt och digitalt i både lokala och regionala konstellationer. Nio av tio studieförbund har deltagit och man har haft en stor flexibilitet i arbetsformerna. Fokus har varit problemlösning, erfarenhetsutbyte och diskussioner kring exempel från den egna verksamheten.

I utvärdering säger en av deltagarna:

”Metoden har varit folkbildningens metoder, i detta fall studiecirkelmetoden. I detta projekt har man använt folkbildningspedagogiken för att undersöka och utforska folkbildningen. Vi formar våra arbetsplaner kring några teman och kör det som en slags ”studiecirkel”, som sedan kan träffas vid en konferens. Vi måste tro på vår egen folkbildningsmetodik och använda den även internt.”

Arbetsmetoden kollegialt lärande som används inom den reguljära skolan var en stor inspiration för projektet. Det handlar om att systematiskt byta erfarenheter med varandra. Inom försöksverksamheten har Folkbildningsrådet därför använt sig av metodmaterial från Skolverket. Att främja ömsesidigt lärande och utbyte är en viktig punkt i det åtgärdsprogram som Folkbildningsrådet lanserade under 2021. Hur kollegialt lärande kommer användas inom folkbildningen i framtiden är än så länge oklart, men deltagarna var överens om att behovet av den här typen av forum för utbyte och lärande är stort.

– Det behövs forum för ömsesidigt lärande och utbyte i studieförbunden ute i landet, avslutar Peter Green.