Nytt uppdrag till folkbildningen i stor satsning för att stärka de nationella minoritetsspråken

En bild på samiska flaggan som vajar mot en blå himmel

Regeringen lanserar nu en omfattande satsning för att bevara och främja de nationella minoritetsspråken och på så sätt stärka de nationella minoriteternas kultur. Folkbildningsrådet har inom satsningen fått medel för att främja folkbildningsverksamhet på och om minoritetsspråk över hela landet.

Senast uppdaterad:

Språk är en avgörande del av kultur och historia och i Sverige finns fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Sveriges nationella minoriteter har funnits i vårt land i hundratals år och deras kultur är en viktig del av Sveriges kulturarv och berör oss alla. Men de nationella minoritetsspråken har under lång tid genomgått en språkbytesprocess där antalet utövare har blivit allt färre. De senaste årens pandemirestriktioner har också lett till att arbetet med att främja minoritetsspråken försvårats ytterligare.

– Den politik som under 1900-talet förts mot de nationella minoriteterna medförde att generationer aldrig lärde sig sina minoritetsspråk, säger kulturminister Jeanette Gustafsson i en debattartikel i Aftonbladet. Pandemiåren har förvärrat situationen ytterligare eftersom den äldre generation som burit med sig språken inte kunnat överföra dem till barn och unga.

För att fler ska få möjlighet att lära sig och utveckla sitt språk måste olika utbildningsvägar finnas tillgängliga. I satsningen ingår därför en förstärkning av de lärosäten som har ansvar för minoritetsspråken samt folkbildningen.

– Det ska vara möjligt att lära sig ett minoritetsspråk även som vuxen. Därför gläder det mig att folkbildningen nu får förutsättningar att stärka utbudet av verksamhet på och om minoritetsspråk i hela landet, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Inom folkbildningen sker redan idag verksamhet hos såväl studieförbund som folkhögskolor med fokus på nationella minoriteter, deras rättigheter, språk och kultur. Tillgång till livslångt lärande för alla på lika villkor är avgörande i en demokrati, och ett levande språk är grundläggande för minoritetskulturernas fortlevnad.

– Att stärka de nationella minoritetsspråken och dess språkbärare är en viktig satsning på demokrati och delaktighet i samhället, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Folkbildningsrådet ser fram emot att jobba tillsammans med studieförbund och folkhögskolor för att stärka det livslånga lärandet både på och om våra nationella minoritetsspråk.

Handlingsprogrammet som regeringen beslutat om utgår ifrån fem områden där livslångt lärande är en av punkterna. Folkbildningsrådet får jämte flera andra aktörer uppdrag för att bevara och främja de nationella minoritetsspråken och därmed stärka de nationella minoriteternas kultur. Programmet omfattar 40 miljoner per år 2022–2024 och är en del av den treåriga satsning på minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i budgeten för 2020.