Studieförbunden antar demokratiförklaring

Den 25 januari antog styrelsen för Studieförbunden i samverkan en gemensam demokratiförklaring.

Studieförbund Demokrati
Senast uppdaterad:

I demokratiförklaringen konstaterar studieförbunden att demokratin är en grundläggande beståndsdel i folkbildningen i Sverige. Folkbildningen når en miljon människor varje år och all verksamhet inom studieförbunden ska utgå från demokratiska värderingar, oavsett om den sker helt i egen regi eller i samverkan med andra organisationer och grupper. De demokratiska värderingarna som slås fast i förklaringen gäller för alla företrädare för studieförbunden, såväl anställda som förtroendevalda och cirkelledare.

– Vi bekräftar och tydliggör nu studieförbundens demokratiarbete genom en gemensam demokratiförklaring. Folkbildning är en del av vår demokrati och folkbildningens pedagogik och människosyn är demokrati i praktiken. Studieförbunden genomsyras av demokratiska värderingar. Det vill vi uttrycka tillsammans i denna demokratiförklaring, säger Ann-Katrin Persson, ordförande för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan i ett pressmeddelande.

I förklaringen skriver man bland annat:

Studieförbunden har också en viktig uppgift i att arbeta demokratifrämjande med individer eller grupper som vill arbeta med att utveckla och stärka sina demokratiska värderingar. Sådana insatser måste vara noga genomtänkta och följas nära.

Varje studieförbund:

  • Respekterar alla människors lika värde, värdighet och rättigheter.
  • Respekterar lagens diskrimineringsgrunder och behandlar alla människor lika.
  • Tar avstånd från alla former av våld och våldsbejakande extremism och varje form av tvång, hot eller annan kränkning av människors grundläggande fri- och rättigheter.
  • Främjar yttrandefrihet och öppna diskussioner, alltid utifrån en demokratisk värdegrund.
  • Tar fullt ansvar för alla arrangemang som vi anordnar.

– Studieförbunden är och har varit viktiga aktörer för att bygga och värna det demokratiska samhället vi har idag, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Vi ser mycket positivt på att de tio studieförbunden tillsammans tar det här initiativet för att slå fast hur avgörande demokratifrågan är för folkbildningen.