Svenska från dag ett är en viktig folkbildningsinsats för flyktingar från Ukraina

En studen sitter på föreläsning och antecknar i ett block.

Runtom i landet kraftsamlar folkbildningen för att stödja de flyktingar som kommer till Sverige från Ukraina. Regeringen beslutade nyligen om ett förtydligande för att säkerställa att de medel som är avsatta för insatsen svenska från dag ett ska kunna användas till verksamhet för personer som nu får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Senast uppdaterad:

Inom insatsen svenska från dag ett har folkbildningen sedan 2015 bidragit till att människor som kommer hit ska få ökade kunskaper i svenska språket och information om det svenska samhället. Regeringen beslutade i fredags om ett förtydligande om att statsbidraget kan användas även till verksamhet för personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv och oavsett om dessa personer bor i Migrationsverkets anläggningar eller inte.

– Folkbildningen är en engagerad och snabbfotad folkrörelse som agerar när det behövs. Verksamheten inom studieförbunden har gått ner på grund av pandemin. När verksamheten nu återstartar gläder det mig att det kan finnas möjligheter att erbjuda denna målgrupp verksamhet, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Det finns en stor vilja hos folkhögskolor och studieförbund att hjälpa, och runt om i landet har verksamhet redan satts i gång. Folkbildningsrådets fokus ligger nu på att skapa förutsättningar för folkbildningens aktörer att göra det de kan bäst – att möta människor med stöd och bildning utifrån deras unika situation och behov.

– Vi ser återigen hur folkbildningen rekordsnabbt kraftsamlar i tider av kris, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Det som behövs nu är långsiktighet, tydlighet och stabilitet för verksamheten. Sannolikt kommer det framöver att behövas ett tillskott av nya medel för att på bästa sätt kunna ta emot den nya gruppen flyktingar som kommer till Sverige.

Riksdagen har redan tidigare anvisat 60 miljoner kronor för insatsen svenska från dag ett i budgetpropositionen för 2022 och Folkbildningsrådet har dessutom fattat beslut om att preliminärt fördela ytterligare cirka 30 miljoner kronor för Svenska från dag ett till studieförbund och folkhögskolor i år, den summan utgörs av medel som förts över från 2021.