UNESCO-länder överens om nya mål för vuxnas utbildning och lärande

Tre kvinnor från Sveriges delegation till CONFINTEA-konferensen sitter bredvid varandra vid ett bord.

På den globala CONFINTEA-konferensen enades nyligen 140 UNESCO-länder om ett nytt ramverk för utveckling inom vuxnas lärande och utbildning. Länderna ska bland annat sträva efter att öka offentliga medel till vuxenutbildning och folkbildning, intensifiera arbetet mot bristande läs- och skrivkunskaper hos vuxna, samt använda vuxnas utbildning och lärande för att nå Agenda 2030-målen.

Senast uppdaterad:

CONFINTEA är den internationella konferensen för vuxnas lärande och utbildning som organiserades första gången redan 1949. Nu i juni genomfördes konferensen i Marocko för sjunde gången i ordningen. På konferenserna tar de deltagande länderna fram en agenda för framtida utveckling i frågorna – något som sedan kan användas både nationellt och internationellt för att driva på i frågor som berör vuxnas lärande och utbildning. Temat var ”Vuxnas lärande och utbildning för hållbar utveckling – en transformativ agenda”. EAEA och ICAE, de internationella intresseorganisationerna som representerar folkbildningen, har arbetat hårt för att det livslånga lärandet och icke-formell utbildning också ska vara en stor och tydlig del av den agendan. Konferensen och samarbetet innan blir viktig också för att skapa band mellan olika folkbildningsaktörer, som därmed lär och utvecklas tillsammans.

Varje land får skicka tre deltagare till CONFINTEA och Cecilia Palm, generalsekreterare för Folkuniversitetet och styrelseledamot i ICAE, var en av de svenska representanterna tillsammans med departementssekreterare Emma Jansson och statssekreterare Kristina Persdotter, båda från Utbildningsdepartementet. Cecilia blev också vald som Oral Rapporteur, vilket innebär ett särskilt uppdrag att sammanfatta och reflektera kring konferensen. Folkbildningsrådet ställde några frågor om konferensen och hur hon upplever läget för vuxenutbildning i världen.
Vad var det viktigaste som avhandlades på konferensen?

– Det viktigaste arbetet pågick i kulisserna, där redaktionskommittén, bestående av representanter för medlemsländerna och med ICAE:s generalsekreterare Katarina Popovic som observatör, enades om den slutliga versionen av Marrakech Framework of Action (MFA). Alltså, de principer och det handlingsprogram som UNESCO:s medlemsländer nu ska arbeta med, under de kommande tolv åren. Konferensen belyste också flera viktiga områden inom vuxnas lärande, som till exempel alfabetisering, klimat, digitalisering, omställning och rätten till livslångt lärande.
Hur går det för vuxnas lärande, runt om på jorden?

– En rapport som heter GRALE V presenterades under konferensens första dag, och den handlar just om vuxenutbildningens utveckling i olika länder. Många rapporterar framsteg sedan 2018 men analfabetismen är fortfarande på en alldeles för hög nivå. Även finansieringen är ett problem. 28 länder lägger mindre än 0,4 % av sin utbildningsbudget på vuxna och 40 länder kan överhuvudtaget inte svara på hur mycket de satsar. Det illustrerar ett annat kvarvarande problem, nämligen svårigheten att finna relevant data om vuxenutbildning.

Kom konferensen fram till några avgörande och viktiga beslut?

– Det viktigaste beslutet var som sagt antagandet av Marrakech Framework of Action, som innehåller flera viktiga åtaganden som exempelvis:

  • att öka den offentlig finansieringen och resurssättningen av vuxnas lärande, samt förhindra att redan existerande budgetåtaganden reduceras
  • att påtagligt öka deltagandet i formell och icke-formell vuxenutbildning
  • att se Agenda 2030 som en vägvisare för att arbeta gränsöverskridande
  • att tillsätta resurser för att alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna.

Hur håller vi frågorna levande till nästa konferens?

– I första hand är det medlemsländernas regeringar som har ansvar för att förverkliga åtagandena i MFA men civilsamhället spelar också en viktig roll genom att lokalt, regionalt och globalt påminna och driva frågorna i riktning mot de mål som satts upp.