Utökade krav på uppföljning och kontroll av statsbidraget till studieförbunden

Regeringen har beslutat om riktlinjer för Folkbildningsrådet för 2023 som reglerar statsbidrag till folkbildningen. I riktlinjerna får Folkbildningsrådet nu nya områden som ska återrapporteras.

Folkbildningsrådet Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet lämnar varje år flera olika rapporter till Regeringen om folkbildningens verksamhet, deltagarstatistik, ekonomi med mera. Vilka frågor och områden som Folkbildningsrådet ska återrapportera styr Regeringen genom sina riktlinjer för statsbidraget till folkbildningen. Den 21 december lämnades riktlinjerna för 2023 till Folkbildningsrådet och de innehåller flera nya krav på återrapportering som ska redovisas den 1 april 2023.

– De nya återrapporteringskraven från regeringen ligger i linje med Folkbildningsrådets pågående arbete med att skärpa uppföljning och kontroll av studieförbundens verksamhet, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Det som är nytt i riktlinjerna är att Folkbildningsrådet ska redovisa vilka åtgärder vi har vidtagit och planerar att vidta för att tillmötesgå rekommendationerna från Riksrevisionen. Folkbildningsrådet ska också redovisa vad vi gjort för att öka transparensen i hanteringen av statsbidraget samt hur vi hanterar avvikelser och återkrav.

I en särskild rapport ska Folkbildningsrådet dessutom redovisa våra åtgärder för att säkerställa att statsbidraget till studieförbunden används enligt syftet med stödet. Folkbildningsrådet ska också fokusera på demokratisyftet och det grundläggande demokrativillkoret som finns med i villkoren för statsbidraget.

– Statsbidraget ska gå till folkbildning. Därför har vi redan vidtagit en rad åtgärder för komma till rätta med fusk och felaktigheter inom studieförbundens verksamheter. Det här arbetet ser vi fram emot att presentera för Regeringen i vår återrapportering nästa år. Men vi tror också att det krävs större och mer genomgripande förändringar och har presenterat ett förslag till ett nytt reformerat statsbidragssystem för studieförbunden, ett förslag som nu är på remiss, säger Maria Graner.

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Uppdragen regleras via lagar, förordningar, riktlinjer och regleringsbrev.