Folkbildningen med när livslångt lärande samordnas

En grupp människor bygger tillsammans ett torn av olikfärgade leksaksklossar.

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har fått i uppdrag att öka samverkan kring kompetensförsörjning och livslångt lärande. Folkbildningsrådet sitter med i flera arbetsgrupper och målet är bland annat att bygga en mötesplats för dessa frågor.

Utbildning Folkhögskola Studieförbund
Senast uppdaterad:

– MYH har sedan start haft rollen som sammanhållande i myndighetssamverkan och vi är glada för att vi nu fått ett tydligt uppdrag att bygga vidare på. Det gör vi genom att bygga upp en administration som mer utvecklat kan stödja arbetet och bli en naturlig kontaktpunkt för aktörer som har intresse i kompetensförsörjningsfrågor, säger Christer Bergqvist, enhetschef på MYH:s enhet för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Andra berörda myndigheter är Statens skolverk, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Arbetsförmedlingen. Utöver dessa ingår också Folkbildningsrådet och Vinnova i samverkansarbetet.

MYH har upprättat flera olika arbetsgrupper för olika arbetsområden. Förutom samtal på ledningsnivå finns också arenor för samtal om bland annat kommunikation och regionala satsningar. Den svenska folkbildningen, med landets alla folkhögskolor och studieförbundsavdelningar, är viktiga för att människor ska kunna tillskansa sig sådana kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar. Nya siffror från SCB visar att cirka hälften av alla som fått grundläggande behörighet på folkhögskolans allmänna kurs påbörjar eftergymnasiala studier inom ett år efter att de slutat. När det kommer till det livslånga lärandet har folkbildningen en nyckelroll, med studiecirklar och utbildningar som människor nyttjar genom hela livet.

– Det är viktigt att utbildningsformen folkhögskola och folkbildningen i stort genom Folkbildningsrådet har en tydlig roll i samordningen av de här frågorna. Ett utökat utbyte mellan myndigheterna kan komma att leda till bättre synergi mellan olika insatser, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare.