Två nya rapporter från SCB visar goda resultat för folkhögskolan

En kvinna står vid ett staffli och arbetar med ett porträtt.

Nyligen publicerade SCB två rapporter om de svenska folkhögskolorna. Rapporten "Social bakgrund hos nybörjare på särskild kurs" visar bland annat att folkhögskolan i större utsträckning än många andra utbildningsformer når deltagare som inte har högutbildade föräldrar. Rapporten "Uppföljning av allmän kurs på folkhögskolan" visar därtill att ungefär 30 procent av behöriga deltagare går vidare till någon form av högskolestudier, inom ett år.

Folkhögskola Utbildning Funktionshinderfrågor Etablering och integration
Senast uppdaterad:

Personer som lämnat skolan utan behörighet till vidare studier är en tydlig målgrupp för folkhögskolan. På allmän kurs finns möjlighet för deltagare att studera på andra och nya sätt. I uppföljningen av allmän kurs skriver SCB att runt 2 000 deltagare varje år får grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier, tack vare folkhögskolans allmänna kurser. Ungefär hälften av dem påbörjar sedan någon form av vidare studier inom ett år. Merparten av de som uppnår behörighet är under 25 år och en ökande andel är födda utomlands. Att folkhögskolan är en god utbildningsform för målgrupper med särskilda behov märks också genom att fyra av tio deltagare som uppnår behörighet har någon form av funktionsnedsättning.

– Folkhögskolorna har en lång tradition av att möta deltagare där de befinner sig och se till individens behov. Därifrån handlar mycket om hur gruppen arbetar tillsammans, så att deltagarna också lär av varandra och växer tillsammans, säger Jan Jonsson, gruppchef för folkhögskolefrågor på Folkbildningsrådet.

De särskilda kurserna erbjuder fördjupade kunskaper inom specifika ämnesområden. Många deltagare väljer därför att studera på särskild kurs efter gymnasiet och inför att de söker en universitets- eller högskoleutbildning. Det är också vanligt att särskild kurs blir en möjlighet att lära sig mer inom ett intresse, senare i livet. På nybörjarnivå skedde en stor ökning mellan 2017 och 2018, då antalet deltagare ökade med 5 000 deltagare (35 procent). En av anledningarna var utrikes födda som nyligen kommit till Sverige, med målet att komplettera sin befintliga utbildning med svenska på grundnivå kombinerat med andra studier på särskild kurs. Nybörjare på särskild kurs har också i lägre utsträckning högutbildade föräldrar jämfört med andra utbildningsformer, förutom yrkeshögskola.