VÄGEN – nytt stort ESF-projekt för folkhögskolorna

Benen på en person som står vid två vita pilar målade på svartgrå asfalt.

Folkbildningsrådet får stöd från Europeiska Socialfonden för projektet VÄGEN – Folkhögskolevägen till arbetet och fortsatta studier. Projektet syftar till att motverka långvarigt utanförskap.

Utbildning Folkhögskola Arbetsmarknad
Senast uppdaterad:

VÄGEN är ett omfattande projekt med en budget på över 150 miljoner, varav ESF-rådet bidrar med 85 miljoner kronor. Projektet ska pågå under tre år och fokusera på att individer som står långt från arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättning eller utrikes födda, ska kunna komma i arbete eller fortsätta till andra studier. Detta ska åstadkommas bland annat genom coachning och stärkt självledarskap. Folkbildningsrådet är projektägare och arbetet genomförs i samverkan med folkhögskolornas intresseorganisationer och 15 folkhögskolor runtom i landet.

I Sverige är det närmare 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa är överrepresenterade i den här gruppen. Ett långvarigt utanförskap kan leda till bristande motivation, sämre självförtroende och ohälsa – något som har stora konsekvenser för såväl individen som samhället i stort.

– Folkhögskolan har en lång erfarenhet av att möta deltagare som står långt ifrån samhället och har behov av stöd och anpassningar. För många av de här deltagarna blir folkhögskolan en avgörande vändpunkt och en väg ut ur utanförskapet, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare. Genom det här projektet vill vi fortsätta stärka deltagares handlingskraft och motivation så att fler får förutsättning att påverka sin livssituation.

Personer som inte lyckas inom det reguljära utbildningssystemet behöver inte bara fler utbildningsinsatser utan också hjälp att hitta tron både på sig själva och samhället. Folkbildningen har goda resultat från insatser med projektets målgrupper, till exempel från studiemotiverande folkhögskolekurs, allmän kurs och tidigare liknande projekt.

– Förhoppningen är att de arbetssätt som redan finns inom folkbildningen ska utvecklas och spridas ytterligare, så att folkhögskolorna blir bättre på att möta unga som varken arbetar eller studerar säger Maria Graner.

Mellan åren 2019 och 2021 koordinerade Folkbildningsrådet ESF-projektet FAMN – Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända. Bland annat togs en modell för metodutveckling fram och en omfattande metodhandbok som synliggör folkbildningens många framgångsrika arbetsmetoder. Detta kommer vara viktiga resurser i arbetet inom VÄGEN när kända och beprövade metoder från FAMN både kommer kunna användas och vidareutvecklas.

Relaterad information