Granskningar av bidragsmottagare

Närbild av hand som håller förstoringsglas och granskar dokument.

Vid behov kan Folkbildningsrådet inleda en granskning av en statsbidragsmottagare. Här kan du läsa om hur vi jobbar med granskningar och vad våra granskningar kan leda till.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet följer upp och utvärderar den delen av folkbildningen som finansieras av statsbidrag. Vi utvärderar om pengarna används i linje med statens syften med statsbidraget och kontrollerar att bidragsmottagare lever upp till aktuella villkor. Vid behov av vidare utredning kan vi inleda en granskning.

Folkbildningsrådets granskningar

Folkbildningsrådet inleder en granskning om det finns anledning att anta att

 • en mottagare av statsbidrag har brustit i att uppfylla gällande villkor och dessa brister inte är av ringa karaktär
 • det finns allvarliga kvalitetsbrister i en verksamhet.

Så genomförs en granskning

Folkbildningsrådet bedömer vilka åtgärder och underlag som behövs för att genomföra en granskning. Ofta inhämtar vi information från statsbidragsmottagaren och andra relevanta aktörer och besöker den aktuella verksamheten. Statistik och uppgifter i rapporteringssystem utgör också viktiga underlag.

En statsbidragsmottagare är skyldig att lämna de underlag som Folkbildningsrådet begär ut och har också rätt att ta del av – och yttra sig om – allt material som ingår i utredningen.

Framkommer misstankar om brottslighet i samband med granskningen gör Folkbildningsrådet en polisanmälan.

Så avslutas en granskning

En granskning avslutas utan vidare åtgärder om

 • det efter genomförd granskning inte går att konstatera brister i verksamheten
 • det under pågående utredning framkommer information som gör att det inte längre finns anledning att anta att det har funnits brister
 • det inte går att få fram tillförlitlig information för att utreda eventuella brister.

En granskning avslutas med krav på att åtgärder vidtas i fall där brister konstaterats.

I dessa fall begär Folkbildningsrådet in en åtgärdsplan från statsbidragsmottagaren och gör en bedömning av åtgärderna. Folkbildningsrådet tar också ställning till hur, när och i vilken utsträckning åtgärderna ska följas upp.

Vid mindre allvarliga brister kan Folkbildningsrådet ge statsbidragsmottagaren en anmärkning.

En granskning kan avslutas med återkrav av statsbidrag om

 • mottagaren lämnat oriktiga uppgifter eller på andra sätt orsakat att statsbidraget betalats ut felaktigt eller med för högt belopp
 • statsbidraget av annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta
 • statsbidraget inte använts för de ändamål det beviljats för
 • villkoren för statsbidrag inte har följts.

Om det finns särskilda skäl kan Folkbildningsrådet besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

Det kan en granskning också leda till

En granskning kan dessutom utgöra underlag för beslut om att

 • redan beslutat statsbidrag inte ska betalas ut
 • statsbidragsmottagaren inte längre ska få statsbidrag.

Beslut om stoppade utbetalningar gäller omedelbart. Grund för ett sådant beslut kan uppstå under pågående utredning eller efter att en granskning avslutats.

Inför ett beslut om att en bidragsmottagare inte längre ska få statsbidrag gör Folkbildningsrådet en sammanvägd bedömning där en avslutade granskning kan utgöra ett av flera underlag.