Europeiska socialfonden (ESF)

Från Europeiska socialfonden kan man söka pengar till insatser för att fler ska komma i arbete. Inom folkbildningen finns mycket verksamhet som delar syftet med fonden och det finns därför många möjligheter för folkhögskolor och studieförbund att söka pengar och genomföra projekt.

Senast uppdaterad:

Syftet med Europeiska socialfonden (ESF) är att skapa fler och bättre jobb inom EU:s medlemsländer. Fonden förvaltas av Svenska ESF-rådet.

Folkhögskolor och studieförbund arbetar i stor utsträckning med de målgrupper som ESF:s teman vänder sig till. Folkhögskolor och studieförbund har goda förutsättningar att göra insatser inom Europeiska socialfonden i och med att målgrupperna i stor utsträckning är de samma, till exempel unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), personer med funktionsnedsättning, eller utrikes födda.

Ny programperiod inom ESF

Mellan 2021–2027 finns ett nytt nationellt socialfondsprogram ESF+ som är indelat i olika temaområden. Utifrån områdena kan olika aktörer, till exempel från folkbildningen, söka anslag för att genomföra projekt. Ett stort fokus under programperioden är på frågor om att skapa ett hållbart arbetsliv för alla.

Läs mer om programperiodens temaområden

Pågående ESF-projekt hos Folkbildningsrådet

Vägen

Projektet Vägen pågår under tre år och fokusera på att individer som står långt från arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättning eller utrikes födda, ska kunna komma i arbete eller fortsätta till andra studier. Detta ska åstadkommas bland annat genom coachning och stärkt självledarskap. Folkbildningsrådet är projektägare och arbetet genomförs i samverkan med folkhögskolornas intresseorganisationer och 15 folkhögskolor runtom i landet.

ESF-projektet Vägen

Avslutade ESF-projekt hos Folkbildningsrådet

Care of Folkbildningen

Care of Folkbildningen var ett projekt för att nå personer över 18 år som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina. Totalt samverkade Folkbildningsrådet och 35 folkhögskolor och sju studieförbund (med flera lokala avdelningar) runtom i Sverige för att skapa utbildningsmöjligheter som för målgruppen närmare arbete och social delaktighet. Satsningen pågick fram till september 2023.

Läs mer om Care of Folkbildningen
Läs exempel från verksamheten

Famn-projektet

FAMN står för folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända, det var ett ESF-projekt som drevs av Folkbildningsrådet i samarbete med fem folkhögskolor under 2019–2021. Projektet resulterade i en metodbok som finns att ladda ner på vår webbplats. 

Läs mer om FAMN
Läs mer om FAMNS:s metodbok