Europeiska socialfonden (ESF)

Från Europeiska socialfonden kan man söka pengar till insatser för att fler ska komma i arbete. Inom folkbildningen finns mycket verksamhet som delar syftet med fonden och det finns därför många möjligheter för folkhögskolor och studieförbund att söka pengar och genomföra projekt.

Senast uppdaterad:

Syftet med Europeiska socialfonden (ESF) är att skapa fler och bättre jobb inom EU:s medlemsländer. Fonden förvaltas av Svenska ESF-rådet.

Folkhögskolor och studieförbund arbetar i stor utsträckning med de målgrupper som ESF:s teman vänder sig till. Folkhögskolor och studieförbund har goda förutsättningar att göra insatser inom Europeiska socialfonden i och med att målgrupperna i stor utsträckning är de samma, till exempel unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), personer med funktionsnedsättning, eller utrikes födda.

Ny programperiod inom ESF

Mellan 2021–2027 finns ett nytt nationellt socialfondsprogram ESF+ som är indelat i olika temaområden. Utifrån områdena kan olika aktörer, till exempel från folkbildningen, söka anslag för att genomföra projekt. Ett stort fokus under programperioden är på frågor om att skapa ett hållbart arbetsliv för alla som får hela 70,5 procent av de avsatta medlen.

Läs mer om programperiodens temaområden

ESF-projekt inom folkbildningen

Här beskrivs några avslutade ESF-projekt som genomförts inom folkbildningen de senaste åren.

FAMN-projektet

FAMN står för folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända, det var ett ESF-projekt som drevs av Folkbildningsrådet i samarbete med fem folkhögskolor under 2019–2021. Projektet resulterade i en metodbok som finns att ladda ner på vår webbplats. 

Läs mer om ESF-projektet FAMN

Läs mer om FAMNS:s metodbok

Vi-projektet

Vi-projektet som ägdes av VGR Folkhögskoleförvaltningen har under två års tid arbetat med att unga som varken arbetar eller studerar ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier.

Läs mer om Vi-projektet