Svenska från dag ett och Vardagssvenska

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att få statsbidrag för Svenska från dag ett och Vardagssvenska hos studieförbund. Villkor och anvisningar finns i dokumentbanken länkad nedan, övriga dokument finns uppladdade på den här sidan.

Senast uppdaterad:

Viktiga datum

2022

 • Januari: Slutrapportering till SCB av verksamhet 2021 enligt SCB:s rutin.
 • 1 februari: Återrapportering av verksamheten 2021 görs utifrån återrapporteringsmall som hittas nedan, undertecknas av förbundschef och lämnas in till Folkbildningsrådet.
 • Februari: Folkbildningsrådet beslutar om slutlig reglering av statsbidraget för verksamheten 2021. Bidraget regleras vid andra kvartalets utbetalning.
 • 15 mars: Studieförbunden skickar in särskild lägesrapport med påbörjad och avslutad verksamhet per kommun till Folkbildningsrådet.
 • Mars: Folkbildningsrådet beslutar om preliminär fördelning av statsbidraget för 2022, omgång 2.
 • September: Studieförbunden skickar in halvårsrapportering till SCB.
 • 15 september: Studieförbunden skickar in särskild lägesrapport med påbörjad och avslutad verksamhet per kommun till Folkbildningsrådet.
 • December: Folkbildningsrådet beslutar om preliminär fördelning av bidrag för 2023.

2023

 • Januari: Slutrapportering till SCB av verksamhet 2022 enligt SCB:s rutin.
 • 1 februari: Återrapportering av verksamheten 2022 görs i återrapporteringsmall på statsbidragsportalen.
 • Februari: Folkbildningsrådet beslutar om slutlig reglering av statsbidraget för verksamheten 2022. Bidraget regleras vid andra kvartalets utbetalning.

De särskilda folkbildningsinsatserna Svenska från dag ett och Vardagssvenska är en del av satsningen Tidiga insatser för asylsökande (TIA). Insatserna finns för att ge nyanlända asylsökande möjlighet att redan under asyltiden lära sig svenska och få en grundläggande förståelse för och kontakt med det svenska samhället. Satsningen riktar sig även till personer från Ukraina som befinner sig i Sverige under masskyddsdirektivet, förutsatt att de är inskrivna hos migrationsverket.

Verksamheten vänder sig till deltagare som är:

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden eller i eget boende i en kommun
 • asylsökande som fått uppehållstillstånd men i väntan på kommunplacering bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.
 • personer från Ukraina som är registrerade hos migrationsverket.

Syfte och mål med verksamheten

Syftet med insatsen är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Målet med verksamheterna är att anordna folkbildningsverksamhet som stärker kunskaper i svenska språket och om samhället samt främjar deltagande i samhälls- och arbetslivet.

Särskilda villkor

Verksamheten regleras av regeringens förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. För verksamheten gäller de aktuella statsbidragsvillkoren samt särskilda villkor för Svenska från dag ett och Vardagssvenska, som du hittar under Relaterade dokument nedan. De särskilda villkoren kompletterar eller innebär avsteg från de ordinarie villkoren. Villkoren för 2022 gäller även för 2023, utan ändringar.

Alla aktuella villkor finns i dokumentbanken för studieförbund.

Rapportering

Studieförbunden ska rapportera genomförd verksamhet i statistikrapport och deltagarstatistik till SCB. Deltagares dossiernummer ska anges i Gustav eller Sluggo. Närmare anvisningar om hur studieförbunden ska rapportera deltagare framgår av de särskilda villkoren Svenska från dag ett och Vardagssvenska. I dokumentet Kompletterande information om behöriga deltagare finns ytterligare information om vem som är behörig deltagare och hur de ska registreras. Det kan laddas ner under Relaterade dokument nedan.

Studieförbunden ska även redovisa skriftligt hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts till Folkbildningsrådet. Redovisningen för 2021 ska göras i en särskild återrapporteringsmall från Folkbildningsrådet, och kan antingen skickas in till Folkbildningsrådet per e-post eller laddas upp i särskild e-tjänst i Folkbildningsrådets statsbidragsportal. Redovisningen för 2022 kommer att göras i särskild e-tjänst i statsbidragsportalen.

Folkbildningsrådets statsbidragsportal

Intyg för reseersättning och mobildataersättning

Deltagare i Svenska från dag ett och Vardagssvenska som behöver resa till verksamheten kan i vissa fall ansöka om reseersättning hos Migrationsverket. Sker verksamheten på distans så kan deltagaren ansöka om ersättning för mobildata.

Vid ansökan ska deltagaren även lämna ett intyg om deltagande till Migrationsverket. Deltagaren får intyget från anordnaren. Anordnaren ska använda aktuell version av länsstyrelsens intygsmall, den finns under Relaterade dokument nedan.

Migrationsverket beviljar i första hand resor till insatser inom boendekommunen men får fatta regionala beslut om undantag om utbudet av insatser i kommunen är otillräckligt. Aktuellt behov av resor bedöms återkommande i samverkan med Länsstyrelsen som för dialog med anordnare om var insatser planeras i förhållande till var de asylsökande bor. Syftet är en effektiv användning av reseersättningar och en bättre matchning mellan deltagare och lokala insatser. Anordnare av Svenska från dag ett och Vardagssvenska har ett ansvar att föra dialog med Länsstyrelsen om verksamheternas förläggning.

Mer information om vilka deltagare som kan söka reseersättning och ersättning för mobildata, samt om hur studieförbunden kan medverka i dialogen om planerade insatser, finns i informationen länkad under Relaterade dokument nedan.

Kontaktperson

Martin Gemzell

Handläggare särskilda insatser

Telefon: 08-412 48 35

E-post: martin.gemzell@folkbildningsradet.se