Tillsammans för ett informerat val

I tider när demokratin utmanas är det är viktigare än någonsin att vi gemensamt rustar människor till källkritik och att göra informerade val. De senaste åren med pandemi och kriser i världen har synliggjort hur lätt det är för desinformation att få fäste, och hur viktigt det är att vi tränar vår förmåga att sålla i informationsflöden och kritiskt granska information. Därför lanserar nätverket MIK-Sverige nu en valsatsning för att lyfta vikten av medie- och informationskunnighet i samhället, där folkbildningen har en viktig roll. Läs mer i ett blogginlägg av Martina Wagner från Statens medieråd.

Senast uppdaterad:

Två år av pandemi och en infodemi har passerat. Desinformation och missinformation kopplat till covid-19 har utmanat men kanske även tränat vår förmåga att hantera medier och sålla i våra informationsflöden. När vi går in i det egna valårets processer under pågående rysk aggression lär vi prövas ytterligare.

Att 22 nationella aktörer i nätverket MIK Sverige i början av 2020 formaliserade en samverkan för stärkt medie- och informationskunnighet (MIK) kunde knappast ha skett mer lägligt. Genom denna samverkan, i vilken Folkbildningsrådet ingår som medlem, finns en etablerad struktur för det nationella arbetet som involverar och möjliggör tvärsektoriellt samarbete över nivåer med det övergripande syftet att stärka MIK hos alla i Sverige.

Vad är MIK?

Begreppet medie- och informationskunnighet – MIK – är ett paraplybegrepp som omfattar de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som behövs för att hantera och förstå medier och information - nödvändiga för ett aktivt medborgarskap - för att var och en ska kunna finna tillförlitlig information, fritt bilda sig åsikter och kunna göra sin röst hörd. Begreppet är rörligt och följer teknik- och medieutvecklingen. Det handlar därför om kunskaper och förmågor som ständigt behöver uppdateras och tränas som en del i ett pågående och livslångt lärande. 

Vad behöver stärkas för att vi ska kunna agera som medvetna medie- och informationsanvändare idag – var sker detta främjandearbete?

Vår verklighetsbild formas till stor del av de medier som ger oss vår information. Vi behöver alla oavsett ålder vara rustade för vår medie- och informationsvardag och kunna hantera, förstå, bedöma och kritiskt värdera den information vi dagligen möter i olika mediekanaler. Vi behöver varje dag göra val i vår informationshantering. Dessa val behöver vara medvetna och informerade. Utan dessa kunskaper och förmågor riskerar demokratin att erodera.

Centralt för den nationella samverkan inom MIK Sverige är att finna kopplingar till strukturer och verksamheter där människor i olika målgrupper och åldrar befinner sig – och försöka haka i dessa. Det handlar om att identifiera var och när ett MIK-stärkande arbete sker och att säkra att det finns likvärdiga förutsättningar för alla samhällsmedborgare att möta MIK-främjande insatser. Därför etablerades under förra året den s.k. Folkbildningsarenan – en samverkanskrets för aktiva folkbildare med MIK-intresse som vill bidra med kunskap och idéer. En viktig diskussion som förts i detta forum rör behov och hur det nationella MIK-arbetet kan utgöra en resurs i folkbildningens arbete.

I folkbildningen pågår ett ständigt arbete för att öka den demokratiska delaktigheten i samhället. Även om begreppet MIK är nytt för folkbildningen så är frågorna etablerade. Via folkhögskolor och studieförbund görs kunskap och bildning tillgängligt för den som vill eller behöver det. Medie- och informationskunnighet är en viktig del i att vara en aktiv medborgare i ett demokratiskt samhälle. Det är nya tidens läskunnighet.

Vi behöver finna nästa nivå i detta breda folkbildningsarbete och samarbeta mer effektivt med att stärka dessa kunskaper och förmågor i befolkningen. Därför riktar nätverket MIK Sverige sitt fokus på det svenska valet och vikten av MIK inför detta.

#informeratval – MIK Sveriges valsatsning

Med fyra månader kvar till valdagen lanserar nätverket den gemensamma satsningen Ett informerat val under hashtaggen #informeratval, och genomför ett utskick av nätverkets resurspaket till viktiga målgrupper. För aktiva inom folkbildningens verksamheter finns ett resurspaket för användning på folkhögskolor eller i studiecirklar där valet och demokratin ska diskuteras och vikten av MIK bör poängteras. Även skolbibliotekarier kommer att emotta ett resurspaket.

Vår förhoppning är att vi kan dra åt samma håll och använda oss av varandra som resurser i det viktiga folkbildningsarbete som behöver omgärda såväl innevarande valår som kommande år!

Vem säger vad och varför? Bakom varje budskap finns en avsändare och ett syfte. Ditt val spelar roll. Ett informerat val är grunden för demokratin.

/Martina Wagner, ansvarig Statens medieråds MIK-program

Mer information om MIK och satsningen #informeratval

På uppdrag av regeringen koordinerar Statens medieråd det nationella aktörsnätverket MIK Sverige. Nätverket arbetar med att förstärka MIK och stötta alla som är aktiva i det omfattande arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten i Sverige. 2022 är valår i Sverige och därför lanseras satsningen #informeratval med resurser som riktar sig till skolbibliotekarier, att använda i mötet med barn och elever, och utbildare inom vuxenutbildning och folkbildning via studieförbund och folkhögskolor.

Skribent

Martina Wagner

Martina Wagner är programansvarig vid Statens medieråd för arbetet med regeringens MIK-uppdrag. Martina har även arbetat som utredningssekreterare i regeringens Medieutredning 2015-2016.