Folkbildningsrådet begär mer resurser till folkhögskolan

Mats Bernetstedt med rosa gardin i bakgrunden i Folkbildningsrådets lokaler.

Folkbildningsrådet föreslår ett förstärkt statsbidrag till folkhögskolorna i budgetunderlaget till regeringen, detta för att säkra kvaliteten i verksamheten och för att kunna utöka antalet studieplatser. "En satsning på folkhögskolan kan bidra till ett minskat utanförskap och stärka landets kompetensförsörjning" säger Mats Bernerstedt, tillförordnad generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Folkhögskola Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

Folkhögskolorna utgör en viktig del av Sveriges utbildningssystem. Allmän kurs på folkhögskola erbjuder en ny chans för personer som inte fullföljt sina studier på grundskole- eller gymnasienivå. Inom folkhögskolan erbjuds också profilkurser, yrkesutbildningar, studiemotiverande kurser och etableringskurser för nyanlända.

– Folkbildningen vill ta plats och vara en del av lösningen på dagens samhällsutmaningar. Med ökade resurser kan folkhögskolan spela en ännu större roll i arbetsmarknadspolitiken och bidra till landets kompetensförsörjning, säger Mats Bernerstedt.

Folkhögskolan pekas ofta ut som en viktig utbildningsform för personer i behov av stöd och anpassningar. Undervisningen är individanpassad, med mindre studiegrupper och hög lärartäthet. I allmän kurs är nästan hälften av deltagarna födda utomlands och drygt en tredjedel har en funktionsnedsättning.

Men trots att verksamheten är resurskrävande är ersättningen per deltagare i folkhögskolan betydligt lägre än den för de ordinarie gymnasieprogram som har lägst anslag.

– En långsiktig satsning på folkhögskolan är viktig, inte bara för enskilda individer, utan också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Folkhögskolan utjämnar kunskapsklyftor och har lång erfarenhet av att rusta individer till ett självständigt liv. Vi ser också att andelen deltagare som går vidare från folkhögskolan till högre utbildning och arbete växer, säger Mats Bernerstedt.

Folkbildningsrådets budgetunderlag

  • Folkbildningsrådet lämnar i mars varje år ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget redogör för aktuella behov inom folkbildningen och ger förslag till finansiering för kommande tre år.
  • Folkbildningsrådets bedömning är att ersättningen per studieplats i folkhögskolan behöver höjas till 85 500 kronor för att kvaliteten i verksamheten ska kunna vidmakthållas. Man äskar därför 289 miljoner kronor till ett förstärkt statsbidrag. Ytterligare 322 miljoner begärs för att antalet årsstudieplatser ska kunna utökas med 3000.
  • Budgetunderlaget föreslår också att den aviserade neddragningen av statsbidraget till studieförbunden dras tillbaka.

Läs hela budgetunderlaget här