Regeringen utser extern revisor för Folkbildningsrådet

Pia Brundin. Foto: Statskontoret

Regeringen har den 4 april utsett Pia Brundin till extern revisor för Folkbildningsrådet och SISU Idrottsutbildarna. Folkbildningsrådet välkomnar beslutet.

Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdag och regering. Uppdragen regleras via förordningar, riktlinjer och regleringsbrev.

Enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen har staten möjlighet att tillsätta en revisor för Folkbildningsrådet och studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Nu meddelar Utbildningsdepartementet och minister Mats Persson att man ger uppdraget till Pia Brundin, utredare på Statskontoret. Syftet med en extern revision är att granska hur arbetet med uppföljning och utvärdering lever upp till villkoren för statsbidraget.

– Vi välkomnar regeringens initiativ och ser fram emot att närmare diskutera uppdraget med Pia Brundin, säger Mats Bernerstedt, tillförordnad generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Statsbidraget ska användas i linje med statens syften med stöd till folkbildningen. I fall där statsbidraget används felaktigt kan Folkbildningsrådet kräva tillbaka medel. De senaste åren har Folkbildningsrådet förstärkt det interna arbetet med uppföljning och granskning samt utvecklat och sjösatt ett nytt kvalitetsbaserat system för statsbidrag till studieförbunden.

– Folkbildningsrådets självförvaltningsmodell blir starkare när staten följer upp och utvärderar hur vi fördelar statsbidraget och ser till att det används på rätt sätt, säger Mats Bernerstedt.

I mitten av juni presenterar Folkbildningsutredningen sitt slutbetänkande under ledning av särskilde utredaren Christer Nylander. Ett av uppdragen för utredningen har varit att se över en permanent lösning för extern revision av folkbildningen.

Foto: Statskontoret