Folkbildningen välkomnar Riksrevisionens granskning

Tre personer diskuterar med varandra på en arbetsplats. En av dem håller i en ipad och en tittar på sin telefon.

Riksrevisionen presenterade nu i veckan sin rapport Statsbidraget till studieförbunden – kontroll och uppföljning och det är en rapport som väcker reaktionen både inom folkbildningen, bland politiker och i media. Flera företrädare för folkbildningen är positiva till granskningen och många av Riksrevisionens rekommendationer.

Senast uppdaterad:

– Vi välkomnar Riksrevisionens rapport om kontrollsystemet för statsbidragen till folkbildningen i studieförbunden. Rapporten pekar på behovet av att ytterligare utveckla och förbättra styrning och kontroll. Detta är arbete som vi redan har inlett och som nu behöver fortsätta och fördjupas, säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan.

Riksrevisionens bedömning är att uppföljningen och kontrollen av statsbidraget behöver stärkas väsentligt. Rekommendationerna till Folkbildningsrådet omfattar bland annat att tydliggöra villkoren för statsbidraget, utveckla risk- och väsentlighetsanalyserna och effektivisera kontrollen.

– Det ska vara lätt att göra rätt, säger Stefan Attefall, ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Det är en självklarhet att våra gemensamma resurser ska användas på ett korrekt sätt, oegentligheter ska inte förekomma.

Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner konstaterar att Riksrevisionens rekommendationer kommer att påverka Folkbildningsrådets uppdrag och verksamhet.

– Vi är positiva till Riksrevisionens rekommendationer, men för att kunna genomföra dem fullt ut behöver Folkbildningsrådet utökade resurser och mandat vilket också framgår i rapporten, säger Maria Graner.

Det är något som Studieförbunden i samverkan ställer sig bakom.

– Riksrevisionens rekommendationer lägger en god grund för det fortsatta arbetet med att utveckla och förstärka kvalitetssäkringen i studieförbunden. Folkbildningsrådet ska stärkas i sin myndighetsutövning till exempel. Det är bra för att stärka och utveckla självförvaltningsmodellen, säger David Samuelsson.

Även Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) förordar att Folkbildningsrådet har kvar uppdraget att fördela och följa upp statsbidragen till folkbildningen enligt dagens självförvaltningsmodell.

– Självförvaltningsmodellen från 1991 är sannolikt en betydligt mer kostnadseffektiv sådan jämfört med alternativet där en myndighet skulle handlägga statsbidraget, säger Stefan Attefall. Behov av kontroll bör också stå i proportion till hur omfattande problemen är.

Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner kommenterar Riksrevisionens granskning av statsbidraget till studieförbunden i en kort film på Youtube.