Särskilda medel till demokratisatsningar inom studieförbunden

Folkbildningsrådet utlyser särskilda medel för demokratisatsningar inom studieförbundens verksamheter. Upp till 12 miljoner ska fördelas med start i februari, för projekt under perioden 2022—2024.

Studieförbund Demokrati
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att medel som återtagits från studieförbundens verksamheter på grund av felaktigheter nu kommer att användas för att möjliggöra satsningar som utvecklar folkbildningen inom ramen för statens syften med stödet till folkbildningen. Den första utlysningen pågår nu och avser verksamheter som särskilt stärker och främjar demokratin.

– Det här blir en möjlighet för studieförbunden att testa sådant som de annars har svårt att genomföra inom sin reguljära verksamhet, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare. Demokratin utmanas i dag på nya sätt och det demokratiska samtalet, som är en bärande del i studieförbundens verksamhet, kan i många fall vara svårare än någonsin. Vår förhoppning är att denna satsning ska möjliggöra för studieförbunden att utveckla nya idéer och stärka sin kapacitet att möta de utmaningar som finns.

Projekten ska bidra till att stärka och utveckla demokratin, i enlighet med demokratisyftet, ett av statens fyra syften med stödet till folkbildningen.

Statens syften med stödet till folkbildningen är att

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.