Expertgrupp till folkbildningsutredningen utsedd

Porträttbild Christer Nylander

Utbildningsminister Mats Persson har utsett en expertgrupp som ska bistå den pågående folkbildningsutredningen. Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner ingår i expertgruppen.

Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

Christer Nylander utsågs i juni 2022 till särskild utredare för utredningen Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden. Christer Nylander har varit riksdagsledamot för Liberalerna, ordförande i riksdagens kulturutskott och har lång erfarenhet av både kultur- och bildningsfrågor.

Som särskild utredare ska Christer Nylander bland annat utreda behovet av att ändra målet för folkbildningspolitiken och att ändra statens syften med stödet till folkbildningen samt analysera om nuvarande styrmodell och modell för fördelning av statsbidraget är ändamålsenlig. Han ska också utreda hur uppföljning, kontroll och granskning av folkbildningen säkerställs. Utredningen ska redovisas till regeringen senast den 19 februari 2024.

Nyligen utsågs också en expertgrupp för utredningen med bakgrund från såväl civilsamhället som för myndigheter och departement. En expertgrupps syfte är att bistå utredningen med expertis och kvalitetssäkring inom sina olika ansvarsområden. I gruppen ingår:

 • Charlotte Andersson, utredare, Statskontoret
 • Fredrik Bengtsson, avdelningsdirektör, Revisorsinspektionen
 • Kenneth Eliasson, utredare, ESV
 • Maria Graner, generalsekreterare, Folkbildningsrådet
 • Kristian Halldin, verksamhetsexpert, Polismyndigheten
 • Karin Karlsson, verksamhetsområdeschef, SISU
 • Marie Ericsson, departementssekreterare, Socialdepartementet, Enheten för samordning och stöd, Civila samhället och ungdomsfrågor
 • Kerstin Hultgren, ämnesråd, Utbildningsdepartementet, Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten
 • Katarina Höög, kansliråd, Kulturdepartementet, Enheten för konstarterna
 • Erik Mellsjö, sakkunnig, Finansdepartementet, Budgetavdelningen
 • Karin Norberg, kansliråd, Justitiedepartementet, Kriminalpolitiska enheten