Folkbildningen viktig för medie- och informationskunnigheten

Pressbild Rebecka Svensén. Rebecka ser bister ut, hon står vid ett räcke framför en rostorange vägg.

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga aktörer i arbetet för att främja medie- och informationskunnighet (MIK), det slår Statens medieråd fast i en ny kartläggning.

Demokrati Folkhögskola Studieförbund
Senast uppdaterad:

Rapporten Främjande av medie- och informationskunnighet i Sverige ger en lägesbild av det MIK-främjande arbete som sker. Bland annat inom politiken, det regionala arbetet, skola och bibliotek. Den innehåller även en sammanställning av insatser som genomförts av aktörer på området, som till exempel folkhögskolor och studieförbund.

– Genom att stärka medborgare i deras medie- och informationskunnighet så stärker vi också samhället och demokratin. Folkbildningen har en stor betydelse där, med sin verksamhet där alla ges en möjlighet att lära och utvecklas på sina egna villkor och utifrån sina egna behov och förkunskaper, säger Rebecka Svensén på Folkbildningsrådet som har varit ledamot i styrgruppen för det nationella nätverket MIK Sverige.

Folkbildningen erbjuder tillfällen till bildning och utbildning i hela landet. Genom sina mötesplatser, studiecirklar, kurser och samarbeten med civilsamhället bidrar både studieförbund och folkhögskolor till att stärka medie- och kommunikationskunnigheten hos alla i Sverige. Statens medieråd har därför startat en egen samverkanskrets inom MIK Sverige, kallad Folkbildningsarenan för MIK. Där samlas representanter från studieförbund, folkhögskolor samt länsbildningsförbund för att öka samarbete och kunskapsdelning inom MIK-området.

– Medie- och informationskunnighet (MIK) är en förutsättning för att vi ska kunna dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen ger och vara välinformerade och delaktiga i samhället. Studieförbund och folkhögskolor har en viktig roll att spela när det handlar om att främja MIK i befolkningen, menar Martina Wagner, programansvarig vid Statens medieråd.

Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige. I nätverket ingår idag 25 myndigheter och organisationer som på olika sätt arbetar med medie- och informationskunnighet.