Förlängd tid för den fördjupade redovisningen om demokrati

Porträttbild Maria Graner. Maria har orange tröja och står framför ett fönster.

Regeringen har beslutat att justera i riktlinjerna för Folkbildningsrådet för 2023 som reglerar statsbidrag till folkbildningen.

Statsbidrag Demokrati
Senast uppdaterad:

Regeringen meddelade i december att Folkbildningsrådet ska lämna in en fördjupad redovisning gällande demokratisyftet och det grundläggande demokrativillkoret som finns med i villkoren för statsbidraget. Folkbildningsrådet har nu fått förlängd tid och ska återrapportera uppdraget den 31 oktober.

– Vi är positiva till att vi nu får mer tid att göra ett gediget arbete. Vi får också möjlighet att föra dialog med Utbildningsdepartementet angående inriktningen och omfattningen av det här uppdraget, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Den 1 april ska Folkbildningsrådet dessutom i en separat rapport redovisa vilka åtgärder vi har vidtagit och planerar att vidta för att tillmötesgå rekommendationerna från Riksrevisionen. Folkbildningsrådet ska då även redovisa vad vi gjort för att öka transparensen i hanteringen av statsbidraget samt hur vi hanterar avvikelser och återkrav.

Folkbildningsrådet lämnar varje år flera olika rapporter till regeringen om folkbildningens verksamhet, deltagarstatistik, ekonomi med mera. Vilka frågor och områden som Folkbildningsrådet ska återrapportera styr regeringen genom sina riktlinjer för statsbidraget till folkbildningen.