Ny rapport om breddat deltagande på folkhögskolans estetiska kurser

Två personer sitter i en musikstudio med en platta och jobbar med sin musik tillsammans.

En ny rapport från Folkbildningsrådet visar att lokala nätverk i kulturlivet och samarbeten i områden där många som är födda utanför Norden bor är avgörande för att få fler deltagare från underrepresenterade grupper till folkhögskolornas estetiska kurser.

Kultur Folkhögskola
Senast uppdaterad:

Rapporten Breddat deltagande på folkhögskolans estetiska kurser – Berättelser och idéer utifrån sex skolor som når deltagare ur underrepresenterade grupper undersöker sex folkhögskolor som har ett fungerande arbete för mångfald i sina estetiska kurser. I arbetet har man intervjuat lärare och skolledare för att identifiera både hinder och möjligheter i arbetet för ett breddat deltagande.

I rapporten identifieras och beskrivs ett antal fungerande strategier som tagits fram för att bredda deltagandet på folkhögskolor. Det kan handla om prova på-verksamhet eller gemensamma arrangemang med kulturhus, bibliotek och kulturföreningar i områden där många ur underrepresenterade grupper bor. Flera folkhögskolor bygger in samverkan i kursinnehållet och anpassar sitt kursutbud så att det ska tilltala fler. Att anställa lärare som själva har en bakgrund utanför Norden och en stark förankring i olika kulturella nätverk är en annan nyckelfaktor.

– Det finns flera goda exempel från folkhögskolor där man lyckas med att nå ut till nya deltagargrupper och skapar möten över gränser, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Vår förhoppning är att den här rapporten kan tjäna som inspiration för fortsatt arbete med breddat deltagande inom folkbildningen och i landets kulturliv i stort.

I rapporten lyfts också hinder för ett breddat deltagande och många intervjupersoner framhåller att insatserna kräver mycket arbete och att det saknas resurser. Andra hinder kan vara begränsande attityder och bristande kunskap hos anställda vid folkhögskolorna. Därför ställs i analysen frågan om vilken fortbildning folkhögskolorna behöver framöver.

– Det faktum att utrikes födda deltagare och deltagare med kort utbildning allt för ofta är underrepresenterade i de estetiska verksamheterna är ett pro­blem som folkbildningen delar med det övriga samhället – och som folkbild­ningen och övriga samhället behöver möta, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare.

Under flera år har Folkbildningsrådet rapporterat om bristande mångfald i folkbildningens kulturinriktade verksamheter. Detta är en uppföljning till rapporten Mångfald och förnyelse? – Utvärdering av folkbildningens kulturverksamheter som publicerades för tre år sedan.