Hur vi fördelar pengar till folkhögskolan

Att fördela statsbidraget till studieförbund och folkhögskolor är en av Folkbildningsrådets viktigaste uppgifter. För att få rätt till bidraget behöver folkhögskolorna leva upp till en rad villkor. Varje år ger staten över fyra miljarder kronor till folkbildningen och ungefär hälften av det går till folkhögskolorna.

Senast uppdaterad:

Staten har under lång tid visat ett stort förtroende för folkbildningen, inte minst genom det årliga statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningsrådet har i uppgift att fördela dessa pengar, och det är viktigt att de används i linje med statens syften med att stödja sektorn. Vår styrelse har därför formulerat tydliga villkor för de organisationer som tar emot statsbidraget.

Villkoren för folkhögskolan rör i huvudsak fyra olika områden:

  • organisationen
  • verksamheten
  • verksamhetsformer
  • behörigheter och studieomdömen.

Villkor för organisationen

Flera av villkoren handlar om hur folkhögskolan är uppbyggd som organisation och hur den styrs. Skolan ska till exempel ha en ansvarig styrelse och får inte vara vinstutdelande.

Vi ställer också krav på att folkhögskolorna bedriver ett omfattande kvalitetsarbete för att få ta del av statsbidraget. Det betyder att de ska ha en hållbar och rimlig plan för bland annat ekonomin, administrationen, undervisningen, lärarna och lokalerna.

Villkor för verksamheten

Verksamhetsvillkoren anger vilket ansvar folkhögskolan har för användningen av statsbidraget, deltagarens rättigheter och folkhögskolans personal.

För att verksamheten ska få statsbidrag ska deltagarna inte behöva betala pengar för något annat än kost och logi, studieresor, försäkring eller material. Skolorna måste också vara tydliga med vad som gäller för en deltagare som behöver särskilt stöd, hur skolans drogpolicy ser ut samt vart deltagare som hamnar i konflikt med skolan kan vända sig. Ett av villkoren för personal och lärare är att det måste finnas minst en ansvarig lärare för varje allmän kurs.

Villkor för verksamhetsformer

Det finns regler för hur omfattande folkhögskolornas kurser ska vara för att skolorna ska få ta emot statsbidrag. Det beror på att folkhögskolorna främst får statsbidrag för allmän kurs och särskild kurs. Allmän kurs ska till exempel bedrivas på grundskole- eller gymnasienivå och ha en bredd av ämnen.

Villkor för behörigheter och studieomdömen

Villkoren för behörigheter och studieomdömen ska säkerställa att folkhögskolorna agerar rättssäkert gentemot deltagarna. Den som läser allmän kurs ska till exempel få hjälp med en studieplan före kursen och få ett intyg efter att kursen är avslutad, så att personen kan studera vidare i andra utbildningsformer.

Grundläggande värderingar

Utöver de fyra villkorsområdena ställer vi på Folkbildningsrådet också krav på att folkhögskolorna lever upp till grundläggande demokratiska värderingar. Skolorna ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och dessutom arbeta aktivt med att nå deltagare som är korttidsutbildade, utrikes födda eller har en funktionsnedsättning.