Hur vi säkerställer att pengarna används korrekt

Staten stödjer folkbildningen med över fyra miljarder kronor varje år, bland annat för att folkbildningen bidrar till att utveckla demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. Ett av Folkbildningsrådets viktigaste uppdrag är att säkerställa att statsbidragen används enligt statens syften.

Senast uppdaterad:

Eftersom folkhögskolorna är fria att forma sin egen verksamhet har de ett stort ansvar att själva se till att de lever upp till statens syften och Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget.

Statens syften med att stödja folkbildningen

Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget

Folkbildningsrådet säkerställer

Varje folkhögskola som tar emot statsbidrag måste följa upp, granska och kontrollera att de följer reglerna för statsbidraget. Folkbildningsrådet säkerställer att skolorna gör den kontrollen. På så sätt kan vi förebygga fel och upptäcka och rätta till de fel som ändå uppstår.

Vi följer upp statsbidraget på flera sätt. 

  • Vi går igenom folkhögskolornas årliga dokumentation av verksamheten, och tittar särskilt på skolornas kvalitetsarbete.
  • Vi bearbetar och sammanställer den statistik som folkhögskolorna skickar in till Statistiska centralbyrån.
  • Vi besöker ett antal folkhögskolor för att få en fördjupad bild av folkhögskolornas förutsättningar.

Förutom att säkerställa att skolorna lever upp till villkoren för statsbidraget, leder vår uppföljning till att vi kan förebygga att bidraget används felaktigt. Vi får också in underlag så att vi kan fördela statsbidraget i framtiden och återrapportera till regeringen.

Återkrav av statsbidrag

Om det visar sig att bidraget inte använts som det ska kan vi ta tillbaka pengarna. Folkbildningsrådets styrelse får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om

  1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp
  2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta
  3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats
  4. eller villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

Hur Folkbildningsrådet hanterar avvikelser och eventuella återkrav av statsbidraget regleras i dokumentet Riktlinjer för hantering av avvikelser, en aktuell version av dessa finns i dokumentbanken för folkhögskola.

Dokumentbanken för folkhögskola