Särskilda insatser: etablering, arbetsmarknad och demokrati

Folkhögskolans pedagogik är väl anpassad för att möta behoven hos grupper som av olika skäl inte funnit sig tillrätta i andra utbildningsformer eller hittat in på arbetsmarknaden. Genom särskilda bidrag från staten genomför folkhögskolor och studieförbund riktade insatser med till exempel nyanlända och personer som länge varit arbetslösa.

Senast uppdaterad:

Statens syften med att stödja folkbildningen är bland andra att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället.

De senaste åren har Sverige tagit emot ett stort antal flyktingar. Med hjälp av samhällets stöd har folkhögskolorna kunnat erbjuda kurser med nyanlända. Staten har då bidragit med extra pengar, utöver det ordinarie bidraget till folkhögskolorna.

Folkhögskolorna genomför också ett antal insatser och projekt som riktar sig till människor som länge varit arbetslösa och vill komma närmare ett jobb.

Innehållet i de särskilda insatserna och projekten varierar eftersom det anpassas efter deltagarnas behov och skolornas olika profiler. 

Alla insatser präglas av folkhögskolans pedagogik som bygger på aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.