Etableringskurs på folkhögskola

Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång utbildning i svenska, med studie- och arbetsförberedande insatser med nyanlända. Syftet med kursen är att deltagarna ska stärka sina möjligheter att studera eller få ett arbete.

Senast uppdaterad:

Etableringskurserna bygger på ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen avgör vilka som ska gå utbildningen. Målgruppen är nyanlända med en etableringsplan eller personer som ingår i etableringsprogrammet. Personer med kort utbildningsbakgrund ska prioriteras.

Arbetssätt och mål

Utbildningen genomförs utifrån folkbildningens arbetssätt och metoder. Det betyder att den anpassas efter deltagarnas behov och förutsättningar och gruppens sammansättning. Till exempel är det viktigt att ta vara på deltagarens tidigare arbetslivserfarenhet och yrkesbakgrund. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

Etableringskurs på folkhögskola är studie- arbetsförberedande. Insatsens främsta målgrupp är deltagare med kort utbildningsbakgrund som får möjlighet att studera vidare, exempelvis på allmän kurs.

Den deltagare som avslutar utbildningen får ett intyg. Det kan ligga till grund för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Folkhögskolan upprättar också en plan tillsammans med kursdeltagaren, för hur hen ska fortsätta närma sig arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag

Etableringskurs på folkhögskola är en del av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag som innebär ansvar för att samordna etableringsinsatser för nyanlända. Syftet är att underlätta och påskynda vägen till arbete eller högre studier samt att skapa förutsättningar för personer att försörja sig själva.