Utlysningar till folkhögskolan ska ge mer träffsäkra bidrag

Porträttbild Jan Jonsson. Jan har en ljusblå skjorta på sig och tittar rakt in i kameran.

En satsning på kvaliteten i allmän kurs och extra förstärkning till verksamheter för deltagare med funktionsnedsättning. När Folkbildningsrådet ska fördela det som återstår av årets statsbidrag till folkhögskolan görs det genom två utlysningar.

Folkhögskola Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

I februari varje år beslutar Folkbildningsrådet om hur återtagna och onyttjade medel ska fördelas. I år görs det genom två särskilda utlysningar.

– Som en del i vår pågående villkorsöversyn testar vi nya sätt att använda ofördelade och återtagna medel. Vår förhoppning är att via den här satsningen få till mer träffsäkra bidrag som når ut där de behövs som allra mest, säger Jan Jonsson, chef för enheten statsbidrag folkhögskola på Folkbildningsrådet.

Värna riktad verksamhet

Den ena utlysningen gäller ett särskilt förstärkningsbidrag på 9 miljoner kronor. Detta kan sökas av folkhögskolor vars deltagargrupp kräver stora stödinsatser. Det handlar om riktade verksamheter för personer med varaktig och omfattande funktionsnedsättning.

– Vårt vanliga förstärkningsbidrag har gynnat folkhögskolor med en god grundfinansiering men tenderar att missa verksamheter för den målgrupp vi nu riktar in oss på. Med detta särskilda bidrag vill vi värna folkhögskolor som trots högre kostnader och ett utmanande ekonomiskt läge jobbar med en målgrupp som kräver extra resurser men som precis som alla andra har rätt till bildning och utbildning, säger Jan Jonsson.

Kvalitetshöjning på allmän kurs

Den andra utlysningen är en utvecklingssatsning på allmän kurs inom folkhögskolan. Allmän kurs är främst avsedd för deltagare som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning.

De senaste åren har andelen allmänna kurser minskat, trots att behoven är fortsatt stora. Folkbildningsrådet avsätter därför bidrag motsvarande 17,5 miljoner för utveckling av allmänna kurser.

– Genom en extra resursförstärkning vill vi möjliggöra för folkhögskolor att utveckla allmän kurs och därmed stärka folkhögskolepedagogikens särart, säger Jan Jonsson.

Bidraget för allmän kurs kommer att fördelas mellan 16 folkhögskolor och ska användas för kurser som startar i januari nästa år.

Två utlysningar

Särskilt förstärkningsbidrag

  • Bidraget fördelas till folkhögskolor som genomför riktad verksamhet med deltagare med funktionsnedsättning med stora behov av stöd och anpassning.
  • 9 miljoner kronor avsätts för vardera åren 2024 och 2025.
  • Målet är att deltagare med omfattande och varaktig funktionsnedsättning ska få det stöd som krävs för att de ska klara sina studier på folkhögskola.

Läs mer om särskilt förstärkningsbidrag

Utvecklingssatsning på allmän kurs

  • 17, 5 miljoner avsetts för en utvecklingssatsning på allmän kurs under 2024 och 2025.
  • Bidraget fördelas mellan 16 folkhögskolor och ska användas för kurser som startar i januari 2025.
  • Folkhögskolor som beviljas bidrag får möjlighet att tillfälligt utöka verksamheten utan att systemet med fasta ingångsvärden påverkas.

Läs mer om bidraget för utveckling av allmän kurs

Sista datum för att ansöka om bidragen är 3 juni 2024. Medlem kommer fördelas efter ansökan och kvalitetsbedömning utifrån kriterier som uppställts av Folkbildningsrådet.