Ny studie om mångfald i folkbildningens kulturverksamheter

Genom kulturen ska alla människor ha möjlighet att uttrycka och dela sina erfarenheter. Folkbildningsrådet kartlägger och analyserar nu mångfalden inom folkbildningens kulturverksamheter i en studie som redovisas under våren 2019.

Senast uppdaterad:

Studien utreder bland annat kön, ålder, utbildningsbakgrund och socioekonomiska förutsättningar bland deltagarna i studieförbundens studiecirklar och folkhögskolans kurser med estetisk inriktning.

Utöver det utreds betydelsen av utländsk bakgrund och boendeort bland deltagarna. Färre utrikes födda deltar i studieförbundens och folkhögskolornas estetiska verksamheter än i resten av folkbildningens verksamheter. Det visar Folkbildningsrådets rapport Folkbildningens betydelse för samhället 2016.

– Vi måste förstå varför deltagandet ser ut som det gör i kulturverksamheterna för att kunna arbeta målmedvetet med mångfalden inom folkbildningen, säger Eva Åström, utvärderingsansvarig på Folkbildningsrådet.

Studien är en del av Folkbildningsrådets handlingsplan för ökad mångfald inom folkbildningens kulturverksamheter, och består av två delar. Dels görs en registerstudie som baseras på tillgänglig statistik, dels görs fallstudier på tre orter i olika kommuner.

– Förhoppningsvis leder det här till att fler grupper inom befolkningen kan ta del av det offentliga kulturutbudet eller vara kulturellt aktiva, säger Eva Åström.