Studiecirkeln en viktig mötesplats trots coronapandemin

En ny undersökning visar en mycket stor nöjdhet bland cirkeldeltagare, trots isolering och stora samhällsutmaningar med anledning av corona. Under våren har landets studieförbund tvingat till stora förändringar och omställningar i sin verksamhet. Mycket har ställts in eller skjutits upp, men i studiecirklar skapas fortfarande viktiga möten över gränser mellan engagerade samhällsmedborgare.

Senast uppdaterad:

Hela 96 procent är nöjda med den senaste cirkeln de deltog i, det visar en undersökning som NOVUS gjort på uppdrag av Folkbildningsrådet. Andelen som är nöjda har dessutom gått upp sedan förra årets undersökning, trots att coronapandemin tvingat fram stora förändringar. De nöjda cirkeldeltagarna nämner ofta att det beror på en bra gemenskap, att ämnet var intressant och att de fick ny kunskap genom cirkeln.

– Att så överväldigande många är nöjda trots vårens tuffa förutsättningar är verkligen ett gott betyg för studiecirkeln, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Det visar också hur förtjänstfullt studieförbunden ställt om och anpassat sin verksamhet under våren.

Undersökningen fortsätter att visa upp en bild av cirkeldeltagaren som en engagerad medborgare som är delaktig i samhället och i sitt närområde. Cirkeldeltagare upplever generellt ett större deltagande i samhället än övriga befolkningen. Trots pandemin fortsätter man i stor utsträckning möta nya människor med annan bakgrund och diskutera viktiga samhällsfrågor. Man är också jämfört med allmänheten klart mer engagerade i föreningslivet. Hela tre av fyra cirkeldeltagare är engagerade i en eller flera föreningar och engagemanget ligger stabilt jämfört med tidigare år.

Genom att delta i studiecirklar växer våra sociala cirklar

Undersökningen visar även den sociala funktionen som studiecirklar har. Hela tre av fyra cirkeldeltagare uppger att de träffat nya personer och över 50 procent av studiecirkeldeltagarna säger dessutom att de fått nya vänner. Men trots en stor nöjdhet och goda resultat i undersökningen så märks coronapandemins effekter. Något färre upplever att de träffat nya personer jämfört med tidigare undersökningar, även om siffran fortfarande är högre för cirkeldeltagare jämfört med allmänheten.

Deltagarna är i sina svar tydliga med att de saknar de fysiska träffarna och att förändringen påverkat både cirkelns kvalitet och det sociala utbytet. Men det framkommer ändå flertalet positiva aspekter med den omställning som gjorts. Till exempel har digitaliseringen möjliggjort deltagande för person som annars inte hade kunnat delta och man täcker in ett större fysiskt upptagningsområde. Många lyfter att studiecirkeln ändå varit avgörande för att hålla igång de sociala kontakterna under isoleringen.

Såhär funkar cirkeldeltagarpanelen

Sedan våren 2018 har Folkbildningsrådet en cirkeldeltagarpanel som genomförs i samarbete med undersökningsföretaget NOVUS. I panelen finns 10 000 personer från landets tio studieförbund som gått i en studiecirkel det senaste året. Folkbildningsrådet ställer flera gånger om året frågor till personerna i panelen om hur det är att delta i en cirkel. Syftet är att undersöka deltagarnas upplevelse, engagemang, erfarenhetsutbyte med andra och cirkelns påverkan på det dagliga livet. Svaren jämförs både med tidigare resultat från cirkeldeltagarpanelen samt med NOVUS Sverigepanel.