Folkbildningsrådet ska följa upp funktionshinderfrågor

Regeringen har nyligen beslutat att ge Folkbildningsrådet i uppdrag att följa upp funktionshinderpolitiken 2021–2031. Folkbildningsrådet välkomnar uppdraget och ser det som en möjlighet att ytterligare synliggöra och utveckla folkbildningens arbete för att skapa delaktighet och erbjuda livslångt lärande till alla oavsett förutsättningar.

Senast uppdaterad:

Folkbildningen är en viktig resurs för funktionshinderspolitiken och kan och vill bidra till utvecklingen av den. Folkhögskolor och studieförbund genomför en omfattande verksamhet för deltagare med funktionsnedsättning. På folkhögskola erbjuds flexibla utbildningar som utgår ifrån individens behov och förutsättningar, något som skapar trygghet och minimerar stress. I studieförbundens verksamhet ges möjligheter till en meningsfull fritid, genom anpassad verksamhet och viktiga sociala sammanhang. Under senare år har andelen personer med funktionsnedsättning ökat i folkhögskolans verksamheter och många intresseorganisationer inom området är medlemmar i eller samarbetar med studieförbund.

– Folkbildningen är betydelsefull för många människor med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att vi följer upp och bygger kunskap om detta. Ju mer vi vet, desto mer kan vi utveckla vårt arbete för att folkbildningen ännu bättre ska kunna möta gruppens behov, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Folkbildningsrådet har i en hemställan till regeringen tidigare i år efterfrågat ett uppdrag för att öka kunskapen om hur folkbildningen bidrar på funktionshinderområdet. Uppdraget som nu har getts går ut på att lämna en redogörelse för hur funktionshinderspolitiken har beaktats i vårt arbete. Folkbildningsrådet ska dessutom redogöra för hur vårt arbete bidrar till att uppfylla målen i FN:s Agenda 2030 ur ett funktionshinderperspektiv.