Medborgarskolan Syd gör förstudie om validering tillsammans med Region Skåne

I höst har en förstudie inletts som undersöker hur folkbildningen i Skåne kan stötta kommunernas ökade krav på valideringsarbete. Medborgarskolan Syd ska tillsammans med Region Skåne ta reda på vilka målgrupper som har särskilda behov av validering och om det finns utmaningar kopplat till jämställdhet.

Studieförbund
Senast uppdaterad:

Fler och fler jobb på den svenska arbetsmarknaden kräver kvalificerade kunskaper, ofta i form av högre utbildning. Men det finns många olika sätt att lära sig nya färdigheter, inte minst i arbete och i civilsamhället. Validering är ett sätt att identifiera och mäta människors kunskaper bortom poäng och examen från högskolor och universitet. Med gedigna valideringsmetoder kan kunskaper och färdigheter identifieras som annars aldrig blir synliga. Det öppnar möjligheter för människor som står långt från arbetsmarknaden – och bygger broar för såväl arbete som studier. På en alltmer flytande arbetsmarknad, där människor förväntas byta jobb och kanske även bransch flera gånger under ett arbetsliv, är validering också ett viktigt verktyg. Under hösten inledde Medborgarskolan Syd i samverkan med Region Skåne en förstudie för att undersöka vilken roll studieförbund och folkhögskolor kan spela i valideringsarbetet.

– Studieförbunden, med sina arbetsmarknads- och kompetenshöjande insatser inklusive arbete med valideringar, skulle kunna spela en större roll i syfte att stötta kommunerna i sitt integrationsarbete, minska arbetslöshet och öka kompetensförsörjning, berättar Cesar Vargas, verksamhetschef inom Medborgarskolan Syd.

Inom folkbildningen har det länge bedrivits projekt och satsningar av såväl studieförbund som folkhögskolor för att möjliggöra validering av människors kunskaper. Men trots att validering har varit på tapeten länge och trots att det nu finns flera initiativ för att accelerera utvecklingen så menar Medborgarskolan Syd att ett mer fokuserat grepp är nödvändigt, och att man måste satsa på samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor.

–  Insatserna måste koordineras bättre och kanaler mellan kommunerna och studieförbundens insatser måste upprättas. Det måste även finnas större samverkan mellan studieförbund, folkhögskolor, YH utbildningar och Komvux gällande arbetet med att närma arbetslösa till utbildning inklusive validering, skriver Medborgarskolan Syd i sin projektbeskrivning av den aktuella förstudien.

Men sin förstudie vill man accentuera den viktiga pusselbit som folkbildningen utgör för validering och hur man kan samverka bättre och mer strategiskt regionalt. Ett annat syfte med studien är att undersöka snedfördelning, exempelvis baserat på kön.

– I dagsläget valideras fler män än kvinnor, trots att antalet kvinnor inom vuxenutbildningen är fler än män. Det finns redan verksamhet där folkbildningen arbetar med kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Studieförbunden skulle därför kunna vara en plattform för ökade valideringar just för denna viktiga målgrupp, skriver Medborgarskolan Syd.

Mer om validering

För att validering ska fungera och människors kompetenser ska kunna matchas med potentiella arbeten, krävs att de går att kategorisera och jämföra. Därför finns det ramverk för validering på såväl EU-nivå (EQF) som nationellt i Sverige (SeQF). Syftet är att kunna förstå och jämföra människors kvalifikationer oberoende av vilket europeiskt land de kommer från. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, som har uppdraget stödja och samordna den nationella strukturen för validering, i samverkan med andra myndigheter.