Validering

Validering är ett sätt att synliggöra och bedöma personers kompetens. I folkbildningen ligger fokus på kartläggning och synliggörande av generella kompetenser inom det livslånga lärandet.

Senast uppdaterad:

Det finns i dag en gemensam syn på lärande inom EU, där fokus ligger på resultat av lärande (learning outcome) oavsett var kunskaper, färdigheter och kompetens har förvärvats. Därmed har det icke-formella och informella lärandet, det vill säga det lärande som sker utanför det formella utbildningssystemet, fått ökad betydelse.

Den officiella definitionen av validering i Sverige är den här: "Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats." Validering är med andra ord ett sätt att synliggöra och bedöma personers kompetens oavsett var den är inhämtad.

Illustration på fem personer med vars en glödlampa. En person väger sin glödlampa på en stor våg.
Illustration på fem personer med vars en glödlampa. En person väger sin glödlampa på en stor våg.

Validering inom folkbildningen

I folkbildningen ligger fokus på att kartlägga och synliggöra generella kompetenser inom det livslånga lärandet. EU:s åtta nyckelkompetenser är en central referenspunkt. Sådan kartläggning kan exempelvis gälla kompetenser som uppnåtts genom förtroendeuppdrag i föreningslivet och deltagande i folkbildningsverksamhet.

Det finns i arbetslivet en ökad efterfrågan på generella, överförbara kompetenser som kan gälla ledarskap, kommunikation, språk eller it. En utmaning är att få till stånd sektorsövergripande system för kartläggning och synliggörande av generella kompetenser med legitimitet och kvalitet. Ett bidrag från folkbildningen är ett koncept för validering av generella kompetenser som utarbetades i ett utvecklingsprojekt (2007) inom dåvarande Valideringsdelegationen.

Folkbildningsrådet och validering

Folkbildningsrådet anser att kartläggning och synliggörande av generella kompetenser är ett av de områden där fortsatt utvecklingsarbete behövs i Sverige för att fullt ut kunna implementera EU:s rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande. Rekommendationen slår fast att en nationell struktur för validering av icke-formellt och informellt lärande ska finnas på plats i medlemsländerna senast 2018.

Valideringsdelegationen 2015–2019 har i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.

Myndigheten för yrkeshögskolan har ett uppdrag att främja olika branschers medverkan när strategier, metoder och information inom valideringsområdet utvecklas. Detta sker bland annat genom att utveckla en standard för branschvalidering av yrkeskompetens i samverkan med branschnätverket för validering.