Nationell referensram för kvalifikationer – SeQF

Sverige har beslutat om en nationell referensram för kvalifikationer, SeQF. Sedan 2016 kan folkhögskolor ansöka om att ansluta särskilda kurser till den svenska referensramen. Sedan 2017 är anslutningen av folkhögskolornas allmänna kurs författningsreglerad.

Senast uppdaterad:

Sveriges nationella referensram för kvalifikationer (SeQF) beskriver resultatet av lärande på olika nivåer. Den är relaterad till den europeriska referensramen, som syftar till att underlätta jämförelser nationellt och internationellt ifråga om nivån på kunskaper, färdigheter och kompetenser för kvalifikationer/utbildningar.

Läs mer om Nationell referensram för kvalifikationer – SeQF.

Referensramen är tänkt att omfatta kvalifikationer/utbildningar inom såväl det formella utbildningsväsendet som utbildningar som inte är reglerade i författningar.

Allmän kurs på folkhögskola, som relaterar till gymnasie- respektive grundskolenivå i det formella skolsystemet, är ansluten till referensramen enligt regeringens förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

Läs mer på sidan om allmän kurs och SeQF.

Folkbildningsrådet stödjer folkhögskolorna

Folkbildningsrådet har fått i uppdrag att stödja folkhögskolor i att ansluta särskilda kurser till SeQF. Uppdraget har Folkbildningsrådet fått av sina folkhögskolemedlemmar Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Folkbildningsrådet ska även svara för myndighetskontakterna med Myndigheten för yrkeshögskolan, som är nationell myndighet för SeQF.

Läs mer på sidan om särskild kurs och SeQF.

Anslutning och nivåinplacering av särskilda kurser sker efter ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Folkbildningsrådet ingår i det råd som ska granska ansökningar före beslut i MYH.

Anslutning av folkbildningens utbildningar till SeQF förutsätts kunna ske under förutsättning att de värden som folkbildningen är baserad på kan inrymmas i systemet. Det är en princip för anslutning till SeQF som Folkbildningsrådet har tagit ställning för i samråd med Folkbildningsrådets medlemsorganisationer.