Funktionsnedsättning och delaktighet

Folkbildningsrådet har anslutit sig till regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken. Vi arbetar aktivt för jämlika villkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad:

Personer med funktionsnedsättning har en självklar plats inom folkbildningen. Folkhögskolor och studieförbund skapar utbildningsvägar till vidare utbildning och arbete samt stärker delaktighet, självbestämmande och samhällsengagemang.

Folkbildning med deltagare med funktionsnedsättning

Folkbildning ska ge varje deltagare möjlighet att vara delaktiga och utveckla sina kunskaper och intressen på egna villkor. Folkbildningens styrka ligger i att möta varje person och anpassa verksamheten utifrån deltagares förutsättningar och behov.

Folkhögskolor och studieförbund bedriver idag en omfattande verksamhet för deltagare med funktionsnedsättning. Genom sin verksamhet erbjuder man gemenskap och sammanhang för livslångt lärande, meningsfull fritid och samhällsengagemang. Deltagare får chans till personlig utveckling samt resurser för att stärka självbestämmandet över sitt liv.

På folkhögskola

På folkhögskola erbjuds flexibla utbildningar som utgår ifrån individens behov och förutsättningar, vilket ökar likvärdigheten och tillgängligheten för deltagare med funktionsnedsättning. De generella kurserna är i många fall inkluderande och många skolor erbjuder riktade kurser med särskilda anpassningar. Det kan handla om kurser för personer med förvärvad afasi, med autism eller med intellektuell funktionsnedsättning. Också möjligheten att bo på internat är en tillgång för många deltagare.

Under senare år har andelen personer med funktionsnedsättning ökat i folkhögskolans verksamheter. I allmän kurs rapporteras cirka 35 procent ha funktionsnedsättningar år 2022. Gruppen utgjorde 43 procent av de deltagarna som fick behörighet till högskola samma år.

I studieförbund

Inom studieförbunden ges möjligheter till en meningsfull fritid genom anpassad verksamhet och viktiga sociala sammanhang. Studieförbunden samarbetar med flera funktionsrättsorganisationer runt om i landet kring verksamhet med föreningsmedlemmar och andra i samma målgrupper. Vanliga ämnen är musik, hälsa och personlig utveckling.

Folkbildningsrådets uppdrag

Funktionshinderspolitiken utgår från Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och är en del av arbetet för ett mer jämlikt samhälle. Här blir folkbildningen en viktig resurs som vill och kan bidra till en positiv utveckling.

Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken innebär att ett 30-tal myndigheter samt Folkbildningsrådet tar ansvar för att funktionshinderspolitiken genomförs inom deras respektive område under åren 2021–2031. Målet är att jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

Folkbildningsrådet har ett särskilt uppdrag inom området utbildning och livslångt lärande, men bidrar även inom områdena arbete och sysselsättning, kultur och fritid samt demokrati.

Vårt uppdrag innebär att vi ska arbeta mot målet genom att

  • identifiera och åtgärda hinder för tillgänglighet och inkludering
  • följa upp verksamheten ur ett funktionshinderperspektiv
  • ta fram och sprida kunskap om funktionshinderfrågor.

Uppdraget genomförs i samråd med funktionsrättsrörelsen.

Samlad bedömning 2023

I Folkbildningsrådets samlade bedömning för år 2023 presenterar vi för första gången en tväranalys utifrån ett funktionshinderspolitiskt perspektiv. Vi vill synliggöra den stora deltagargrupp som har funktionsnedsättningar och hur studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter bidrar till det funktionshinderspolitiska målet. Vi lyfter samtidigt angelägna frågor att arbeta vidare med och pekar på riskerna med att folkbildningens kapacitet minskar.

Folkbildningsrådets betydelse för samhället 2023 – Folkbildningsrådets samlade bedömning (pdf)