Samlad bedömning: Folkbildningens betydelse för samhället

Illustration av en öppen bok framför en stad med människor som söker sig till boken

Folkbildningsrådet lämnar varje år en rapport där vi ger en samlad bedömning av hur de fyra syftena med statsbidraget har uppnåtts. Här finns rapporterna från de senaste fem åren att ladda ner.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets samlade bedömning görs utifrån en aktuell uttolkning av syftena, och de resultatindikatorer som anges i budgetpropositionen. Den grundar sig på den sammantagna uppföljningen av statsbidraget till folkbildningen, utvärderingar och särskilda studier som genomförts inom ramen för Folkbildningsrådets verksamhet, samt på andra relevanta studier.

Samlad bedömning 2023

Årets rapport ger utöver den vanliga bedömningen också fördjupade analyser av folkbildningens betydelse för måluppfyllelsen inom två utvalda politikområden, nämligen jämställdhetspolitiken och funktionshinderspolitiken. Resultat från Folkbildningsrådets studie om folkbildningens bildningsarbete presenteras också i rapporten.

Samlad bedömning 2022

År 2022 gjordes en fördjupad bedömning av folkbildningens betydelse för demokrati som publicerades i en separat rapport, även den finns att ladda ner nedan.