Regional statistik 2022

På den här sidan finns regionala bilagor till Folkbildningsrådets samlade bedömning. De visar folkbildningens omfattning, inriktning och deltagare i respektive region under år 2022.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet redovisar varje år till regeringen hur statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund har använts i Folkbildningsrådets samlade bedömning. Där presenterar och analyserar vi folkhögskolornas och studieförbundens verksamheter, samt redogör för om och hur statens fyra syften med stödet till folkbildningen har uppnåtts.

Folkbildningsrådets samlade bedömning

2023 gjorde vi i 21 regionala bilagor till Samlad bedömning som beskriver studieförbundens och folkhögskolornas arbete i landets regioner. Bilagorna innehåller regionspecifik information om omfattning, inriktning och deltagare. Statistiken är tänkt att vara ett verktyg för beslutsfattare i regioner som vill kunna utveckla och få en bättre bild av stödet till folkbildningen.

Syftet med de regionala bilagorna är att beskriva hur regionbefolkningen deltar i folkbildning. Statistiken baseras därför till största del på deltagarnas folkbokföringsort. Vissa diskrepanser kan finnas i de fall där deltagare tar del av folkbildning i en annan region.

För mer information kontakta Folkbildningsrådet på info@folkbildningsradet.se