Studieförbundens deltagare med funktionsnedsättning

Den här studien från Folkbildningsrådet visar att deltagare med funktionsnedsättning är nöjda med studieförbundens verksamhet. Gemenskapen och möjligheten att utveckla kreativa intressen är särskilt viktigt. I anpassade kurser får deltagarna i större utsträckning sina behov tillgodosedda och kan delta utan begränsningar.

Studieförbund Funktionshinderfrågor
Senast uppdaterad:

Syftet med den här rapporten är att öka kunskapen om studieförbundens deltagare och om studieförbundens verksamheter med deltagare med funktionsnedsättning. Studien är en del av Folkbildningsrådets arbete med regeringsuppdraget S2021/06571 Uppföljning av funktionshinderspolitiken, att följa upp det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

Statistiken presenteras för alla studieförbunden och under år 2019 rapporterades drygt 200 000 deltagare med funktionsnedsättning, varav ungefär hälften deltog i en studiecirkel. Statistiken har kompletterats med fokusgruppsintervjuer med anställda och deltagare hos SV och ABF samt enkät till övriga studieförbund.