Regionala frågor

Folkhögskolor och studieförbund finns i hela landet och är viktiga aktörer för att sprida kunskap, bildning och kultur. Förutsättningarna för folkbildningsarbetet påverkas av processer och beslut på lokal och regional såväl som nationell nivå. Den regionala nivån får allt större betydelse för kompetensförsörjningen i samhället.

Politik
Senast uppdaterad:

Folkbildningen har en viktig roll i det regionala utvecklingsarbetet och den regionala kompetensförsörjningen. Det är genom att människor möts som leder till en utveckling i samhällen. När människor möts inom folkbildningen i olika delar av landet så diskuteras ämnen såsom miljö, klimat, bostäder, arbetstillfällen utifrån lokala behov och förutsättningar. Genom folkbildning får människor ökad tillgång till demokratiska verktyg och bättre förutsättningar att påverka sin livssituation.

När folkhögskolor och studieförbund samverkar med lokala och regionala aktörer i olika frågor har man goda förutsättningar att skapa träffsäkra och lokalt förankrade verksamheter som svarar mot några av samhällets stora utmaningar. Det kan handla om studieförbund som anordnar kulturupplevelser och kulturarenor i samarbete med bibliotek och föreningar med fokus på att lyfta lokala kulturutövare. Ett annat exempel är folkhögskolor som erbjuder yrkeskurser utifrån de behov som finns i närområdet. Det finns också mängder av lokala hållbarhetsinitiativ kopplade till målen i Agenda 2030 som drivs av såväl studieförbund som folkhögskolor. Folkbildningens konkreta påverkan lokalt och regionalt framgår till exempel i regionala kompetensplattformar, regionala kulturplaner och regionala digitala agendor.

När den regionala samverkan får allt större betydelse är det också av vikt att folkbildningen både ges och själva tar, en mycket större plats i relevanta regionala processer. Ett viktigt arbete som Folkbildningsrådet genomför just nu är att bevaka folkbildningsfrågan regionalt och att informera och sprida kunskap om folkbildningens arbete och samhällsvärde till landets regioner. Folkbildningsrådet har också tät kontakt med landets regioner för att inhämta kunskap som är viktig för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Folkbildningsrådet bygger kunskap

Folkbildningsrådet har under lång tid tagit fram rapporter för att kartlägga och synliggöra folkbildningens roll och potential för att bidra till lokal och regional utveckling inom kompetensplattformar, regionala kulturplaner och genom projekt inom Socialfonden. Folkbildningsrådet är partner i nätverket för regional utveckling Reglab och ingår i myndighetsnätverket kring kompetensförsörjning.