Regeringen instämmer i Riksrevisionens kritik om statsbidraget till studieförbunden

Porträttbild utbildningsminister Mats Persson.

Regeringen har nu kommit med sin kommentar på Riksrevisionens rapport om statsbidraget till studieförbunden. Regeringen instämmer i kritiken och betonar att kontrollen av statsbidraget måste fortsätta stärkas.

Studieförbund Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Riksrevisionens konstaterade i en rapport i höstas att det finns brister i alla led – från studieförbundens utbetalningar och kontroll, via Folkbildningsrådets styrning och uppföljning, till regeringens styrning. Regeringen har nu kommenterat rapporten i en skrivelse till riksdagen. I skrivelsen konstaterar regeringen att Folkbildningsrådet och Studieförbunden i samverkan bedriver ett utvecklingsarbete, men regeringen bedömer att det behövs ytterligare åtgärder på kort sikt för att utveckla en mer transparent styrning och ett mer förutsägbart system för kontroll.

– Det är allvarligt att det finns brister i hur statsbidraget till studieförbunden har använts. Regeringen håller med Riksrevisionen om att kontrollen av statsbidraget behöver stärkas väsentligt. Regeringen har redan beslutat om skärpta krav på vad Folkbildningsrådet ska redovisa till regeringen, säger utbildningsminister Mats Persson i ett pressmeddelande.

I skrivelsen framgår också att Regeringskansliet även överväger ändringar i förordningen om statsbidrag till folkbildningen i syfte att stärka Folkbildningsrådets roll i utförandet av myndighetsuppgifter.

– Vi är positiva till att Folkbildningsrådets myndighetsroll förtydligas och stärks, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Vi fortsätter nu förstärka vårt kansli för att kunna ta ett ännu större ansvar för uppföljning och kontroll i enlighet med rekommendationerna från Riksrevisionen.

Folkbildningsrådet har under 2021–2022 gjort stora insatser för att stärka uppföljning och kontroll av statsbidraget till studieförbunden. En central del av Folkbildningsrådets utvecklingsarbete har varit att ta fram ett helt reformerat bidragssystem till studieförbunden som tydligare fokuserar på kvalitet i verksamheten. I december presenterades ett förslag på hur ett sådant system kan se ut, det är nu ute på remiss och målsättningen är att det ska börja gälla 2024.

– Statsbidraget ska gå till folkbildning och inget annat, vi har i flera år jobbat för att komma till rätta med de brister som finns i systemet. Det är ett arbete som vi tar på största allvar och som fortsätter i högt tempo. Vi har nyligen presenterat ett förslag på ett helt nytt reformerat statsbidragssystem och vi fortsätter våra satsningar på bidragsuppföljning och avvikelsehantering, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.