Skärpt kontroll och nytt statsbidragssystem för framtidens folkbildning

En särskild granskning av studieförbundens kostnadsersättningar, skärpt kontroll av genomförd verksamhet och förslag på en ny, kvalitetsbaserad statsbidragsmodell. Det är några av åtgärderna som Folkbildningsrådet vidtar för att ytterligare komma till rätta med problem i studieförbundens verksamheter. Samtliga planerade och genomförda åtgärder redovisas i en rapport som skickas till Utbildningsdepartementet i dag.

Statsbidrag Studieförbund
Senast uppdaterad:

De senaste åren har Folkbildningsrådet och studieförbunden gjort mycket för att säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs. Riksrevisionens granskning visade dock att arbetet måste fortsätta. I rapporten Skärpt kontroll och ny statsbidragsmodell för framtidens folkbildning som nu lämnas till regeringen redovisar Folkbildningsrådet därför genomförda åtgärder som svarar mot Riksrevisionens rekommendationer.

– Vi har skärpt kontrollen och villkoren, samtidigt som vi har byggt ut vår kapacitet för att klara en större volymmässig hantering. Vi förstärker dessutom nu vårt kontrollarbete, bland annat genom att ta över styrningen av efterkontrollen, genomföra granskningar och även göra stickprov i verksamheten, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Särskild granskning av kostnadsersättningar

Riksrevisionens granskning pekade på brister i studieförbundens underlag för kostnadsersättningar. Studieförbunden har själva arbetat effektivt för att minska sådana utbetalningar och stärka sin kontroll av de utbetalningar som fortfarande sker. Utöver det planerar Folkbildningsrådet också en egen granskning av kostnadsersättningar, en granskning som ska vara klar innan sommaren.

– Vi gör villkoren tydligare så att studieförbundens utbetalningar baseras på tillräckliga underlag och att man har likvärdiga bedömningar vad gäller inte minst gränsdragningar till annan verksamhet, förklarar Maria Graner. Studieförbundens överenskommelser om kostnadsersättningar till samverkansparter ska noggrant dokumenteras, så att vi kan säkerställa en korrekt hantering.

För tre år sedan gav Folkbildningsrådet samtliga studieförbund i uppdrag att granska den egna verksamheten utifrån ett antal riskområden, detta efter att det upptäckts fusk och felaktigheter i folkbildningsverksamheten i Järva. Syftet var att säkerställa att liknande problem inte förekom på annat håll i landet. I granskningen upptäcktes felaktigheter i form av dubbelrapportering och stora verksamhetsvolymer och då framför allt i studieförbundens musikverksamhet.

Åtgärder får effekt

Folkbildningsrådet har under de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att öka kontroll och kvalitet i verksamheten, samt förebygga fusk och felaktigheter. Rapporten innehåller en sammanfattning av såväl dessa åtgärder som resultatet av insatserna.

– Vi börjar nu se effekterna av de förändringar som vi har genomfört, studieförbunden fortsätter också att visa att de tar detta på allvar. Vi tror att våra genomförda och planerade åtgärder i kombination med förslaget på ett nytt, reformerat statsbidragssystem ger goda förutsättningar för folkbildningen nu och i framtiden, avslutar Maria Graner.

Nytt statsbidragssystem

Det föreslagna statsbidragssystemet bygger på kvalitetsbedömningar och långsiktiga överenskommelser med studieförbunden. Folkbildningsrådets uppgift i det nya systemet kommer vara att bedöma studieförbundens eget målarbete, kontrollera att de följer statsbidragsvillkoren, samt att följa upp och utvärdera verksamheten. Folkbildningsrådets styrelse beslutar om en ny statsbidragsmodell för studieförbunden i maj 2023.

Presskontakt:

Thor Rutgersson, presskommunikatör
Telefon: 0720-92 86 36
E-post: thor.rutgersson@folkbildningsradet.se