Skärpt kontroll och ny statsbidragsmodell för framtidens folkbildning

I den här rapporten till regeringen presenterar vi det arbete som Folkbildningsrådet har gjort för att stärka kontrollen av statsbidraget, och det arbete som pågår för att ytterligare komma till rätta med problem i studieförbundens verksamheter. En särskild granskning av studieförbundens kostnadsersättningar, skärpt kontroll av genomförd verksamhet och förslag på en ny, kvalitetsbaserad statsbidragsmodell är några av åtgärderna som Folkbildningsrådet vidtagit.

Statsbidrag Studieförbund Återrapportering till regeringen
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet och studieförbunden har sedan 2020 genomfört ett omfattande utvecklingsarbete för att stärka kontrollen av statsbidragsanvändningen. Genom detta arbete har kontrollen av statsbidraget skärpts väsentligt. Den löpande internkontrollen, rimlighetskontrollerna och efterkontrollen har utvecklats för att bättre fånga de risker och svagheter som kan finnas i verksamheten. Efterkontrollen dikteras numera av Folkbildningsområdet som anger vilken verksamhet som ska granskas och hur den ska granskas, samt följer att granskningen sker på ett fullgott sätt. Vid misstanke om felaktig bidragsanvändning granskar Folkbildningsrådet verksamheten och beslutar om återkrav när statsbidrag har använts felaktigt.

I rapporten redogör vi även för den stora reform av fördelningssystemet för statsbidraget som sjösätts 2024 samt hur detta ska stärka kvaliteten och uppföljningen av statsbidraget.