Svenska från dag ett (pågår ej 2024)

Svenska från dag ett ska ge asylsökande och nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Ett viktigt syfte är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Senast uppdaterad:

Svenska från dag ett är undervisning i svenska och samhällsorientering. Kurserna vänder sig till asylsökande och personer som har fått uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. Insatsen har två huvudsakliga syften:

  • ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden
  • korta ner den tid det tar att etablera sig i samhälls- och arbetslivet för den som får uppehållstillstånd.

Folkbildning som en del av etableringspolitiken

Folkhögskolor är en viktig del av regeringens politik för etablering av nyanlända. Folkbildningsrådet är en av de myndigheter och organisationer som fått uppdrag inom regeringens etableringssatsning.

Folkbildningsrådet fördelar pengar för folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare sedan hösten 2015. Folkhögskolorna har arrangerat Svenska från dag ett sedan augusti 2016.