Svenska från dag ett

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att bedriva verksamheter med Svenska från dag ett på folkhögskola. Villkor och anvisningar finns i dokumentbanken länkad nedan, övriga dokument finns uppladdade på den här sidan.

Senast uppdaterad:

Viktiga datum

2022

 • Januari: Slutrapportering till SCB av verksamhet 2021 enligt SCB:s rutin.
 • 1 februari: Återrapportering av 2021 års verksamhet ska lämnas till Folkbildningsrådet på rapporteringsmall i statsbidragsportalen.
 • 21 februari: Folkbildningsrådet beslutar om slutlig fördelning av statsbidrag för 2021. Bidraget regleras vid andra kvartalets utbetalning.
 • Mars: Rapportering till SCB av VT 2022, omgång 1.
 • Augusti: Rapportering till SCB av VT 2022, omgång 2.
 • Oktober: Rapportering till SCB av HT 2022, omgång 1.
 • December: Folkbildningsrådet beslutar om preliminär fördelning av bidrag för 2023.

2023

 • Januari: Slutrapportering till SCB av verksamhet 2022 enligt SCB:s rutin.
 • 1 februari: Återrapportering av 2022 års verksamhet ska lämnas till Folkbildningsrådet på rapporteringsmall i statsbidragsportalen.
 • 20 februari: Folkbildningsrådet beslutar om slutlig fördelning av statsbidrag för 2022. Bidraget regleras vid andra kvartalets utbetalning.

Den särskilda folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett är en del av satsningen Tidiga insatser för asylsökande (TIA). Insatserna finns för att ge nyanlända asylsökande möjlighet att redan under asyltiden lära sig svenska och få en grundläggande förståelse för och kontakt med det svenska samhället. Även personer från Ukraina som befinner sig i Sverige under masskyddsdirektivet har rätt att delta i verksamheten, förutsatt att de är registrerade hos migrationsverket.

Verksamheten vänder sig till deltagare som är:

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden eller i eget boende i en kommun
 • asylsökande som fått uppehållstillstånd men som i väntan på kommunplacering bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende.
 • personer från Ukraina som är registrerade hos migrationsverket.

Syfte och mål med verksamheten

Syftet med insatsen är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Målet med verksamheten är att anordna folkbildningsverksamhet som stärker kunskaper i svenska språket och om samhället samt främjar deltagande i samhälls- och arbetslivet.

Särskilda villkor

Verksamheten regleras av regeringens förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. För verksamheten gäller de aktuella statsbidragsvillkoren samt särskilda villkor för Svenska från dag ett, som du hittar under Relaterade dokument nedan. De särskilda villkoren kompletterar eller innebär avsteg från de ordinarie villkoren. Villkoren som gällde för 2022 gäller även för 2023, utan ändringar.

Alla aktuella villkor finns i dokumentbanken för folkhögskolor.

Rapportering

Folkhögskolan ska rapportera genomförd verksamhet i statistikrapport och deltagarstatistik till SCB. Både deltagares dossiernummer och tillfälligt personnummer eller personnummer ska rapporteras. Närmare anvisningar om hur folkhögskolorna ska rapportera deltagare framgår av de särskilda villkoren för Svenska från dag ett. I dokumentet Kompletterande information om behöriga deltagare finns ytterligare information om vem som är behörig deltagare och hur de ska registreras. Det kan laddas ner under Relaterade dokument nedan.

Folkhögskolorna ska även redovisa skriftligt hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts till Folkbildningsrådet. Redovisningen kommer att göras i Folkbildningsrådets statsbidragsportal. Det går redan nu att ta del av frågorna i portalen.

Folkbildningsrådets statsbidragsportal

Intyg för reseersättning och mobildataersättning

Deltagare i Svenska från dag ett som behöver resa till verksamheten kan i vissa fall ansöka om reseersättning hos Migrationsverket. Sker verksamheten på distans så kan deltagaren ansöka om ersättning för mobildata.

Vid ansökan ska deltagaren även lämna ett intyg om deltagande till Migrationsverket. Deltagaren får intyget från anordnaren. Anordnaren ska använda aktuell version av länsstyrelsens intygsmall, den finns under Relaterade dokument nedan.

Migrationsverket beviljar i första hand resor till insatser inom boendekommunen men får fatta regionala beslut om undantag om utbudet av insatser i kommunen är otillräckligt. Aktuellt behov av resor bedöms återkommande i samverkan med Länsstyrelsen som för dialog med anordnare om var insatser planeras i förhållande till var de asylsökande bor. Syftet är en effektiv användning av reseersättningar och en bättre matchning mellan deltagare och lokala insatser. Anordnare av Svenska från dag ett har ett ansvar att föra dialog med Länsstyrelsen om verksamheternas förläggning.

Mer information om vilka deltagare som kan söka reseersättning och ersättning för mobildata, samt om hur folkhögskolorna kan medverka i dialogen om planerade insatser, finns i infofoldrar under Relaterade dokument nedan.

Kontaktperson

Martin Gemzell

Handläggare särskilda insatser

Telefon: 08-412 48 35

E-post: martin.gemzell@folkbildningsradet.se