Studerandefrågor

Den statliga bidragsgivningen till folkhögskolan styrs av breda målsättningar. Folkhögskolan som utbildningsform har inga gemensamma läroplaner och varje folkhögskola har stort ansvar för att sätta upp egna mål och riktlinjer för verksamheten.

Senast uppdaterad:

Skollagen gäller inte för folkhögskolan och Folkbildningsrådet har ingen uppgift att utöva tillsyn över folkhögskolor. Varje enskild folkhögskolas styrelse har ansvar och befogenhet att fatta de flesta beslut som gäller deltagarnas situation och rättigheter på folkhögskolan.

Genom de villkor som finns för statsbidragen till Folkhögskolan och genom regelverk för till exempel studiemedel finns ett ramverk för studerandes ställning på folkhögskola.

På Folkbildningsrådet finns dessutom Folkhögskolornas studeranderättliga råd vars uppgift är att stärka de studerandes rättsliga ställning på folkhögskola.