Snabbare återrapportering från studieförbunden ska motverka fusk och felaktigheter

Två personer sitter vid ett bord och tittar på vars en telefon. Framför dem står också en laptop och en kaffekopp.

Som ett led i arbetet med att utveckla uppföljningen av studieförbundens verksamhet har Folkbildningsrådet beslutat om att förkorta tiden mellan att verksamhet genomförs och att den återrapporteras. Förändringen syftar till att snabbare upptäcka och åtgärda felaktigheter innan de rapporteras för statsbidrag, samt att frigöra tid till kvalitetsarbete.

Senast uppdaterad:

Tidigare gjorde studieförbunden sin sista återrapportering så sent som 1 november året efter att verksamheten genomfördes. Nu blir sista återrapportering i stället 15 juni vilket innebär en tidsvinst på fyra och en halv månad. Ett viktigt syfte med förändringen är att snabbt kunna upptäcka och åtgärda felaktigheter. Men genom förändringen frigörs också tid för studieförbundens egna löpande kontroll- och kvalitetsarbete.

Ytterligare en nyhet är att studieförbunden särskilt ska redovisa sitt arbete med kontroll av pågående verksamhet. Det innebär ett skifte från enbart efterkontroll av redan avslutad verksamhet till att nu även inkludera granskning av verksamhet under innevarande år.

– En central uppgift för Folkbildningsrådet är att bygga ett träffsäkert system som säkerställer att medlen går till rätt ändamål, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Dessa förändring gör det möjligt att snabbt upptäcka och åtgärda eventuella felaktigheter.

Det nya årshjulet för uppföljningsarbete och återrapportering är en del av Folkbildningsrådets arbete med att komma till rätta med fusk och felaktigheter i studieförbundens verksamheter, ett arbete som presenterades i form av ett 18-punktsprogram i april 2021. En central del i åtgärdsprogrammet är en omfattande översyn av hela bidragssystemet för att få på plats ett system som i högre grad främjar kvalitet i verksamheten. En process med att ta fram ett nytt bidragssystem pågår för fullt och det beräknas träda i kraft den 1 januari 2024 med tillhörande uppföljningsmodell.