Stort intresse för folkbildning på de nationella minoritetsspråken

Judisk pappa och son sitter i en soffa, de ler mot varandra och spelar et tv-spel.

Folkbildningen är en viktig aktör för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken. Intresset för studiecirklar, kurser och evenemang har varit stort under 2022 och flera folkhögskolor och studieförbund planerar att utvidga verksamheten ytterligare, det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet.

Minoritetsspråk
Senast uppdaterad:

Under våren 2022 lanserade den dåvarande regeringen ett handlingsprogram för att bevara och främja de nationella minoritetsspråken jiddisch, romani chib, meänkieli, samiska språk och finska. Folkbildningen identifierades som en viktig del i den satsningen och Folkbildningsrådet fick i uppdrag att under perioden 2022–2024 genomföra insatser inom folkbildningen för att stärka de nationella minoritetsspråken.

De 34 projekt som genomfördes inom satsningen under förra året rörde områden som språkutbildning, utveckling av utbildningsmaterial, fortbildning av ledare, kulturutövning, identitetsstärkande verksamhet, medvetandehöjande insatser samt förstudier och planering inför långsiktiga initiativ. Minst 2 600 personer deltog i de olika projektverksamheterna och 414 personer deltog i de renodlade språkkurserna.

– Att stärka de nationella minoritetsspråken och dess språkbärare är en viktig satsning på demokrati och delaktighet i samhället, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Det är glädjande att intresset för den här insatsen har varit så stort inom folkbildningen och inför kommande år finns mycket värdefull verksamhet att dra lärdom från och fortsätta utveckla.

Att återerövra ett språk som är förknippat med stigma och diskriminering kan vara komplext. Genom att placera språkstudierna i ett identitetsstärkande sammanhang och med det starka ägarskap över verksamheten folkbildningen erbjuder kan mening, stolthet och trygghet skapas, vilket i sin tur gör det enklare att ta tillbaka språket:

– Vi ser också att språket är nära kopplat till identitet, historia och kultur och viktigt i bevarandet av dessa och att minska minoritetsstress och öka stoltheten över sin identitet, säger en av projektarrangörerna.

Verksamhet som drivs av och för nationella minoriteter är sedan tidigare en naturlig del av folkbildningen. Genom satsningen har folkhögskolor och studieförbund fått hjälp att ytterligare fördjupa samarbetet med målgruppen och arbeta mer systematiskt för att stärka nationella minoritetsspråk. Initiativet har både skapat engagemang och gett mersmak, och samtliga arrangörer av språkstudier planerar att fortsätta med eller expandera språkverksamheten ytterligare.