Insatser för stärkande av nationella minoritetsspråk 2022

I denna rapport redovisas genomförda aktiviteter under 2022 inom satsningen för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken.

Minoritetsspråk
Senast uppdaterad:

Regeringen lanserade i slutet av april 2022 ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken. Folkbildningen identifierades som avgörande för att uppnå handlingsprogrammets mål kring livslångt lärande och språken i yrkeslivet. Folkbildningsrådet gavs kort därefter uppdraget att under perioden 2022–2024 genomföra insatser inom folkbildningen för att stärka de nationella minoritetsspråken. Under 2022 genomfördes 38 projekt inom satsningen och dessa redovisas i rapporten Insatser för stärkande av nationella minoritetsspråk 2022.

Rapporten Dåtid – nutid – framtid är en fallstudie där vi tittar närmre på hur verksamheten kan se ut i en studieförbundsavdelning för att bättre förstå vilka förutsättningar och utmaningar som finns i det kommande arbetet med att stärka nationella minoritetsspråk.